063-3935088

Customer Support

FUTUREA SUSTAINABLEEMPOWERING
ENVIRONMENT
SOCIAL
GOVERNANCE
We can
make
a difference.
Together.
For
a better Earth.

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามอีต์ โซลูชั่นจำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ วิสัยทัศน์ของบริษัท กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดย ที่ บริษัท มุ่งมั่นผลักดันความเปลี่ยนแปลงที่ดีและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ด้วยความโปร่งใส ผ่านการส่งมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุด เพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ตลอด ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ และ สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในนทุกมิติ การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. คัดสรรสินค้าและให้บริการที่มีเทคโนโลยี มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จำหน่ายปั๊มที่มีเทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงานสิ้นเปลือง, จำหน่ายสารเคลือบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ เป็นต้น
 2. ให้บริการ Preventive maintenance เช็คคุณภาพปั๊มและซ่อมบำรุง ด้วยระบบ boost energy optimization (BEO) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอย่างสม่ำเสมอ และยังช่วยลดต้นทุนอีกด้วย
 3. ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ สนับสนุนลูกค้าโรงงานให้ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
 4. ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทร่วมทุนในการให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. ลดปริมาณการเกิดของเสียต่าง ๆ (Waste) จากการดำเนินงาน โดยการนำหลัก 3R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ และดำเนินการกำจัดขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายและรายงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม
 1. อัพเดทนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและครบวงจรต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง โดยจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกับคู่ค้า
 2. คำนึกถึงความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และคู่ค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. กิจกรรม CSR ที่จัดขึ้นทุกปี “ SE CARE SE SHARE สยามอีสต์ปันสุข เพื่อสังคม” ซึ่งปีนี้ได้บริจาคโน๊ตบุ๊คให้กับทางโรงเรียนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ และบริจาค ATK เพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆ เช่น สาธารณสุขในพื้นที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV
 4. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลภายในบริษัท และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
 1. อัพเดทนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและครบวงจรต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง โดยจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกับคู่ค้า
 2. คำนึกถึงความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และคู่ค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. กิจกรรม CSR ที่จัดขึ้นทุกปี “ SE CARE SE SHARE สยามอีสต์ปันสุข เพื่อสังคม” ซึ่งปีนี้ได้บริจาคโน๊ตบุ๊คให้กับทางโรงเรียนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ และบริจาค ATK เพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆ เช่น สาธารณสุขในพื้นที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV
 4. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลภายในบริษัท และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า