esg 1

EMPOWERING A SUSTAINABLE FUTURE

มิติด้านสิ่งแวดล้อม (E) :

 1. คัดสรรสินค้าและให้บริการที่มีเทคโนโลยี มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จำหน่ายปั๊มที่มีเทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงานสิ้นเปลือง, จำหน่ายสารเคลือบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ เป็นต้น
 2. ให้บริการ Preventive maintenance เช็คคุณภาพปั๊มและซ่อมบำรุง ด้วยระบบ boost energy optimization (BEO) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอย่างสม่ำเสมอ และยังช่วยลดต้นทุนอีกด้วย
 3. ให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ สนับสนุนลูกค้าโรงงานให้ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
 4. ดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทร่วมทุนในการให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. ลดปริมาณการเกิดของเสียต่าง ๆ (Waste) จากการดำเนินงาน โดยการนำหลัก 3R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ และดำเนินการกำจัดขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายและรายงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

 

มิติด้านสังคม (S) :

 1. อัพเดทนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและครบวงจรต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง โดยจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกับคู่ค้า
 2. คำนึกถึงความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และคู่ค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 3. กิจกรรม CSR ที่จัดขึ้นทุกปี “ SE CARE SE SHARE สยามอีสต์ปันสุข เพื่อสังคม” ซึ่งปีนี้ได้บริจาคโน๊ตบุ๊คให้กับทางโรงเรียนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์  และบริจาค ATK เพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆ เช่น สาธารณสุขในพื้นที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV
 4. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลภายในบริษัท และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า

 

มิติด้านธรรมภิบาล (G) :

 1. พิจารณาการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 2. บริษัทให้ความสำคัญเรื่องเกณฑ์การพิจารณาตามหลัก ESG เพื่อดูแลสินค้า และบริการ ที่จะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบจากใบ Certificate หรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
 3. ดำเนินการส่งมอบโซลูชั่นให้กับลูกค้าที่ถูกต้องตามกฎมายและตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เช่น งานบริการติดตั้งโซลาร์เซลล์  ก่อนติดตั้งจะต้องมีการยื่นขออนุญาตต่างอย่างครบถ้วน ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนกำหนด

 1. ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนดำเนินชีวิตด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก เช่น นโยบายการแยกขยะอันตรายให้ถูกวิธี ลดปริมาณการเกิดของเสียต่าง ๆ (Waste) และการกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และวัสดุสิ้นเปลืองอย่างประหยัด ลดมลภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 2. ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการและสามารถร้องเรียนการกระทำผิดได้