063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

โซลาร์ รูฟท็อป โซลูชั่น

สำรวจหน้างานลงพื้นที่จริง

ประเมิน ออกแบบ วิเคราะห์การติดตั้งด้วยภาพ 3D

ยื่นขออนุญาต

ติดตั้งด้วยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

จัดอบรมการใช้งาน

เช็คคุณภาพ ซ่อมบำรุง

Rea-ltime Monitoring Energy Management

✓ อบรมการใช้งาน เช็คประสิทธิภาพการทำงานได้ระหว่างวัน
✓ อบรมการดูแลรักษาาเบื้องต้น ตลอดจนการรักษาความปลอดภัย
✓ เข้าบริการทำความสะอาดแผงโซลลาร์เซลล์
✓ เข้าเช็คคุณภาพ ซ่อมบำรุงระหว่างการใช้งาน

Solar Page (TH)

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่านเอง

การรับประกันการติดตั้ง

แผงโซลาร์เซลล์

อินเวอร์เตอร์

รับประกันการติดตั้ง

*ประกันความเสียหายที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์เอง