063-3935088

Customer Support

ยกระดับธุรกิจสู่ ESG สร้างโอกาสเติบโตยั่งยืน

ESG กลายเป็นกระแสหลักของธุรกิจทั่วโลกในปัจจุบัน โดยประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และมีแนวโน้มที่จะออกข้อกฎหมายบังคับใช้ทุกภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทำให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ เพื่อดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับเทรนด์ดังกล่าว

ประกอบกับในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ จากบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีธรรมาภิบาล จึงเป็นโอกาสที่ดีต่อธุรกิจที่ปรับตัวได้เร็ว ดังนั้น บริษัทที่ฝังเรื่อง ESG ลงไปในกลยุทธ์องค์กรก็จะสามารถกระตุ้นยอดขาย ขยายฐานลูกค้า สร้างผลกำไร และสร้างการเติบโตได้จริง

ทั้งนี้ คาดว่า ESG จะยังคงเป็นกระแสหลักของโลกธุรกิจต่อไปในระยะยาว ส่งผลให้ทุกภาคส่วนให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ถือเป็นต้นน้ำของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนที่จะส่งต่อไปถึงมือผู้บริโภค จำเป็นต้องยกระดับการดำเนินงาน นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้า

นายเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม แบ่งเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ระบบปั๊ม ระบบท่อ วัสดุนวัตกรรม อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ ธุรกิจงานบริการ และ
สาธารณูปโภคและพลังงาน พร้อมให้บริการโซลูชันครบวงจร กล่าวว่า เนื่องจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ทุกโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัทอยู่ในช่วงขานรับนโยบายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ถือเป็นโอกาสในการต่อยอดบริการให้ฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ส่งเสริมให้ลูกค้ามีโอกาสทำกำไรได้สูงขึ้นและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน

บริษัทจึงมุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้า คัดสรรสินค้าและให้บริการที่มีเทคโนโลยี มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น จำหน่ายปั๊มที่มีเทคโนโลยีช่วยประหยัดพลังงานสิ้นเปลือง จำหน่ายสารเคลือบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ เป็นต้น อีกทั้งมีบริการ Preventive Maintenance เช็กคุณภาพปั๊มและซ่อมบำรุงด้วยระบบ Boost Energy Optimization (BEO) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอย่างสม่ำเสมอ ช่วยประหยัดพลังงาน และยังช่วยลดต้นทุนอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังให้บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ สนับสนุนลูกค้าโรงงานให้ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ และดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการบำบัดน้ำเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
ส่วนของการบริหารจัดการในองค์กร บริษัทลดปริมาณการเกิดของเสียต่างๆ (Waste) จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการนำหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce Reuse Recycle มาประยุกต์ใช้ในบริษัท และดำเนินการกำจัดขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายและรายงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

SE มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุด (Solutions Excellence) โดยประกอบธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของชุมชนตามหลักปฏิบัติสากล เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

อ่านต่อกดที่นี่

ข่าวอื่น ๆ