063-3935088

Customer Support

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย > คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

นางสาวอรสา วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเกริก ลีเกษม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นางสาววสุ มุกดามณี

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนเชิงพาณิชย์