สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัวและสังคม

ใส่ใจดูแลสุขภาพ

- ให้สิทธิ์พนักงานในการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จากโรงพยาบาลชั้นนำ
- ให้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิตและประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

- คอร์สฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
- คอร์สฝึกอบรมภายนอกองค์กร โดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับสายงาน
- สนับสนุนค่าสอบ TOEIC และถ้าคะแนนถึงเกณฑ์จะมีเงินรางวัลพิเศษ

สวัสดิการพิเศษอื่นๆ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินโบนัสประจำปี
- กิจกรรมปีใหม่บริษัท
- Outing ของบริษัท 2 วัน 1 คืน

ตำแหน่งงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสยามอีสต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • 1. สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มของบริษัท
 • 2. เป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท และนำเสนอให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบติดต่อ สือต่างๆ เพื่อ รักษาความสัมพันธ์ ร่วมถึง การ เข้าหา นักวิเคราะห์ ของแต่ละ โบรกเกอร์ ในการเขียน ข่าว ต่างๆ
 • 3. มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์เข้าร่วมในการประชุมที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท
 • 4. รายงานข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและข้อมูลที่สำคัญของตลาดทุนให้ผู้บริหารระดับสูง และจัดเตรียมข้อมูล ให้คำแนะนำ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงข้อมูลในการประชุมกับนักวิเคราะห์ให้แก่ผู้ทำหน้าที่เป็น “โฆษก” ประจำบริษัท (Spokesperson)
 • 5. ดูแลนักลงทุน วิเคราะห์ข้อมูลด้านนักลงทุนว่ามีพฤติกรรมการลงทุนเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงให้ความสนใจบริษัท ช่วยจัดกิจกรรม และติดต่อ บุคคลต่างๆ ให้รู้จักบริษัท มากขึ้น
 • 6. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยการรายงานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
 • 7. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • เพศ หญิง / ชาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน / วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์ด้านงาน นักลงทุนสัมพันธ์
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนองาน
 • มีประสบการณ์ในบริษัทมหาชน

ติดต่อสมัครงาน

Ms.Pattama Boonhomchuen (HR & Admin Department)
SiamEast Solutions Public Company Limited 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191,
ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21150
Tel.(66) 0-3868-2540 (5 Lines)
Fax.(66)0-3868-2539
E-mail : Pattama.boo@siameastsolutions.com
Website : www.siameastsolutions.com