063-3935088

Customer Support

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เดือนเรื่อง
พฤษภาคมการย้ายหลักทรัพย์ SE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
เมษายนแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ CFO
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน “CFO” CFO
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข template)
แจ้งรายการเกี่ยวโยงกัน การกู้ยืมเงินและการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
ขอแก้ไข แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
มีนาคมแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไขเพิ่มเติมชื่อผู้สอบบัญชี)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
กุมภาพันธ์แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แก้ไขเวลาเริ่มประชุม)
มกราคมแจ้งกรรมการลาออก
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้า
เดือนเรื่อง
พฤศจิกายนคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ตุลาคมกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567 ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
กันยายนขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คำถาม และชื่อกรรมการล่วงหน้า
สิงหาคมสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
พฤษภาคมหุ้นเพิ่มทุนของ SE เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2566แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
เมษายนแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
มีนาคมการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566(แก้ไขรายละเอียดจ่ายปันผล)
กุมภาพันธ์แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566(แก้ไข)แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566(แก้ไข)แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566(แก้ไข Template)สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการของบริษัทฯ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เดือนเรื่อง
พฤศจิกายนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566วันหยุดตามประเพณี ของบริษัทฯ
ตุลาคมแจ้งสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Pre-emptive right)
มิถุนายนการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย OKSการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน UBA ต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สิงหาคมคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2(F45) (สอบทานแล้ว)
พฤษภาคมแจ้งเปลี่ยนแปลง CFO 05.05.2022แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)(สอบทานแล้ว)หุ้นเพิ่มทุนของ SE เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เมษายนSE – AGM 2565 -Minutes TH
มีนาคมสรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
กุมภาพันธ์สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

 

เดือนเรื่อง
พฤศจิกายน15 พ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564
(สอบทานแล้ว)


15 พ.ย. 2564
• สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.
ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)


15 พ.ย. 2564
• คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564


19 พ.ย. 2564
• แจ้งวันหยุดทำการประจำปี
2565

มิถุนายน21 มิถุนายน 2564
• แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ
ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)


23 มิถุนายน 2564
• หุ้นเพิ่มทุนของ SE
เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2564

พฤษภาคม10 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบนเว็บไซต์ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด
(มหาชน)

เมษายน2 เมษายน 2564
• ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

5 เมษายน 2564
• การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


27 เมษายน 2564
• แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมและมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท (แก้ไข Template)


29 เมษายน 2564
• มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มีนาคม3 มีนาคม 2564
• งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 28.1)

8 มีนาคม 2564
• มติกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การเข้าทำรายการระหว่างกัน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดวันวันประชุมผู้ถือหุ้น 2564 (แก้ไข PDF)


10 มีนาคม 2564
• มติกรรมการ แก้ไขการอนุมัติจ่ายเงินปันผล (แก้ไข PDF ข้อ 5 หน้าที่ 4 และ Template)

กุมภาพันธ์23 กุมภาพันธ์ 2564
• งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
• สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)(ตรวจสอบแล้ว)
มกราคม22 มกราคม 2564
• การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

 

เดือนเรื่อง
พฤศจิกายน26 พฤศจิกายน 2563

แจ้งวันหยุดทำการประจำปี

11 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

• สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.
ไตรมาสที่ 3 (F45)(สอบทานแล้ว)


งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

สิงหาคม19 สิงหาคม 2563
แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563
(สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)(สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่
2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)(สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563
(สอบทานแล้ว)

กรกฏาคม8 กรกฏาคม 2564
แจ้งวันหยุดชดเชยแทนวันหยุดประเพณีสงกรานต์ประจำปี
2563

1 กรกฏาคม 2563
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ

มิถุนายน18 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แก้ไข)

17 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พฤษภาคม19 พฤษภาคม 2563
 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 (แก้ไข)


การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


13 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.
ไตรมาสที่ 1 (F45)

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563
(สอบทานแล้ว)

แจ้งมติกรรมการ
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เมษายน7 เมษายน 2563
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แจ้งมติกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
มีนาคม25 มีนาคม 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

24 มีนาคม 2563
 แจ้งยกเลิกวันหยุดตามประเพณีของบริษัทประจำปี 2563

กุมภาพันธ์25 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
 แจ้งมติกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

20 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563


เดือนเรื่อง
พฤศจิกายน 27 พฤศจิกายน 2562
หนังสือแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

25 พฤศจิกายน 2562
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2563

13 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
ตุลาคม 15 ตุลาคม 2562
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ใช้งาน
สิงหาคม 20 สิงหาคม 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

14 สิงหาคม 2562
การลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ และการปรับโครงสร้างองค์กร
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
มิถุนายน 28 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แก้ไข)
พฤษภาคม 14 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-2)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

7 พฤษภาคม 2562
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
เมษายน 24 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีนาคม 27 มีนาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
กุมภาพันธ์ 26 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายปันผล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2)
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

7 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ AGM 2562
มกราคม 25 มกราคม 2562
แจ้งเปลี่ยนแปลง Website Domain

10 มกราคม 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งกรรมการลาออก

เดือนเรื่อง
ธันวาคม 4 ธันวาคม 2561หนังสือแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
พฤศจิกายน 22 พฤศจิกายน 2561
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562

14 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-2)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
สิงหาคม 10 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
กรกฏาคม 31 กรกฎาคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
พฤษภาคม 8 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
เมษายน 25 เมษายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แก้ไข1)
24 เมษายน 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
3 เมษายน 2561
รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กุมภาพันธ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งมติกรรมการ การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

22 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
มกราคม 31 มกราคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน

เดือนเรื่อง
ธันวาคม 1 ธันวาคม 2560
หนังสือแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งแป็นกรรมการบริษัท และเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
พฤศจิกายน 20 พฤศจิกายน 2560
แจ้งวันหยุดทำการ ประจำปี 2561

10 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
สิงหาคม 9 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
กรกฏาคม 31 กรกฎาคม 2561
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
พฤษภาคม 11 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
เมษายน 26 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

7 เมษายน 2560
แก้ไขข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (แบบ56-1)

3 เมษายน 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
กุมภาพันธ์ 23 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

22 กุมภาพันธ์ 2560
แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

10 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 งบการเงินรายปี 2558 (ตรวจสอบแล้ว)
นโยบายการนำส่งงบการเงิน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SE เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560