063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของผู้ผลิต /
จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ

บริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีจริยธรรม  และได้ปฏิญาณว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความชอบธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของเราทางบริษัทฯคาดหวังว่าบริษัทที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจกับบริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  จะสามารถยอมรับและยึดมั่นในหลักการเดียวกัน เพื่อที่เราจะประสบความสำเร็จและเติบโตแบบยั่งยืนไปด้วยกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
  1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
1.1 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย 1.2 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ 1.3 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนที่บังคับใช้ 1.4 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของสัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ ฯลฯ
  1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
2.1 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ควรมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการลดใช้พลังงาน และแผนการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 2.2 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด 2.3 ในระบบการผลิตของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องมั่นใจว่ามีการติดตั้งระบบกำจัดและจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศและการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกต่างๆ และมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ 2.4 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการจะต้องมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 2.5 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
  1. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย
3.1 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดาเนินการธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 3.2 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินการธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบน การสมยอมในการเสนอราคา หรือการทุจริตในทุกรูปแบบ 3.3 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องดำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 3.4 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ต้องมีการจัดการบันทึกทางธุรกิจและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทางธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมที่จะจัดส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ 3.5 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปกป้องข้อมูลความลับของบริษัท 3.6 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องแจ้งให้ บริษัทฯ รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบว่า มีการดำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อน ระหว่างบริษัทฯ และผู้ผลิต / จัดหาสินค้าในกรณีผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ปฏิบัติขัดต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวขั้นต้น บริษัทฯ อาจพิจารณาออกจดหมายแจ้งเตือน และขอสงวนสิทธิในการ ระงับหรือยกเลิกการทำธุรกรรมตามดุลพินิจของบริษัทฯ และผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการไม่สามารถเรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ ได้