063-3935088

Customer Support

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2566 เป็นปีที่ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัท ‘สยามอีสต์’ ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างเต็มที่ ด้วยผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ทำสถิติใหม่ (New High) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว นอกจากนี้ ‘สยามอีสต์’ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ

บริษัท ‘สยามอีสต์’ มุ่งมั่นผลักดันความเปลี่ยนแปลงที่ดีและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุด (Solutions Excellence) เพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า ด้วยการดำเนินงานภายใต้แนวคิด ESG ทั้ง 3 มิติ ดังนี้

มิติด้านสิ่งแวดล้อม (E): เน้นการคัดสรรสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งโซลาร์เซลล์และการบำบัดน้ำเสีย

มิติด้านสังคม (S): ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความสามารถของระบบจัดเก็บข้อมูล พร้อมดูแลความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

มิติด้านธรรมภิบาล (G): มุ่งมั่นในการส่งมอบโซลูชั่นที่ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล พร้อมกับการต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น

ทั้งนี้สยามอีสต์ ยังเล็งเห็นโอกาสการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด ต่อยอดจากประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มากกว่า 30 ปี ในการคัดสรรสินค้าและงานบริการเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ EEC  ตามแผนการพัฒนาชาติในระยะยาวของรัฐบาล กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในภาคการลงทุนและความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการก่อสร้างโรงงานและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท จนทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในปี 2566 และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้ท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต่อไป

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ