063-3935088

Customer Support

24 เมษายน 2567, “สยามอีสต์” พร้อมกางแผนพัฒนาทุกนโยบายให้ครอบคลุมเป้าหมายความยั่งยืนขององค์กรพร้อมเข้าร่วมประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดด้าน ESG ผลักดันความเปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ตลอด ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน “สยามอีสต์” จึงมีความพร้อมในการเข้าร่วมประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings 2567 ด้วยหลักการทำรายงานตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก