063-3935088

Customer Support

คณะกรรมการบริษัท

Dr.-Thanachart-Numnonda

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

OV

นางสาวอรสา วิมลเฉลา​​ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ​

KL

นายเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MISS_KANYAPAN_BURANAROM

นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ กรรมการอิสระ

Ms.-Chiranart-Sumanon

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ กรรมการอิสระ

Mr.-Sittichai-Leekasem-re

นายสิทธิชัย ลีเกษม กรรมการ

Ms.-Nichakamon-Wongpipat

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/กรรมการ