063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

คณะกรรมการบริษัท

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นางสาวอรสา วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

นายเกริก ลีเกษม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์

กรรมการอิสระ

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์

กรรมการอิสระ

นายสิทธิชัย ลีเกษม

กรรมการ

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/กรรมการ