063-3935088

Customer Support

ทำความรู้จักกับ SE

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / คุณค่าขององค์กร

ประวัติความเป็นมา

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สารจากประธานกรรมการบริษัท

31 ปี ที่ผ่านมาในอุตสาหกรรม

solutions

วิสัยทัศน์

สรรหาความเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

พันธกิจ

คัดสรรสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงาน

คุณค่าขององค์กร

F – การบริการและจัดหาสินค้าที่ดีและรวดเร็ว
A – ปลูกฝังการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสร้างความมั่นใจ ซื่อสัตย์
S – สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และพลังร่วม
T – พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่น ๆ 

ความสำเร็จ

SE ให้ความสำคัญในการดำเนินการอย่างยั่งยืนและมั่นคง ใส่ใจสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการเปิดเผยข้อมูลในการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา รวมไปถึงการพัฒนา สรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับพนักงาน ลูกค้าเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

SE คำนึงถึงพันธกิจสำคัญในการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และยังสร้างมูลค่า สรรหาความเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

แจ้งเบาะแสการทุจริต

เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแสหรือ ร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท

 

ร้องเรียนเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

พบเห็นการกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) ท่านสามารถรายงานการกระทำที่อาจขัดต่อหลักจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ สามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

ก้าวแห่งความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เรามีความภาคภูมิใจกับทุกช่วงเวลาประวัติศาสตร์ และทุกย่างก้าวแห่งความสำเร็จที่ทำให้ SE มาถึงจุดน

1993

ก่อตั้งบริษัท

2015

ISO 9001:2008

2017

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2018

เข้าซื้อกิจการ UBA

2021

 • ก่อตั้งบริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • เพิ่มทุนจดทะเบียนและเข้าซื้อกิจการ บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด
 • เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน UBA ตามสัดส่วนที่ถือครองคิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นเพิ่มทุน

2022

เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็น 10 ลบ. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการลงทุน และการขยายพัฒนาธุรกิจ

2023

เปิดตัวโครงการใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

2024

ขยายตลาดสู่ภูมิภาคใหม่และเพิ่มยอดขายในต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

 • สิงหาคม 2536

  บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อและกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย

 • ตุลาคม 2544

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็น 5 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 • มกราคม 2552

  บริษัทฯ เปิดสานักงานกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ครอบคลุมทุกภาคส่วนของประเทศไทยและโอกาสในการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าในต่างประเทศ

 • สิงหาคม 2558

  บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึ่งรับรองคุณภาพในด้านการออกแบบ จำหน่าย ประกอบ ติดตั้ง และบริการหลังการขายสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบำรุง ได้แก่ ปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลว ระบบท่อ และวัสดุสิ้นเปลือง

 • ธันวาคม 2558

  บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ บริษัทได้รับรอง ISO9001:2008 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล

 • มีนาคม 2559

  บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 90 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

 • กุมภาพันธ์ 2560

  9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท จากเดิม 90,000,0000 บาท เป็น 120,000,000 บาท บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 2.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 147,000,000 บาท 14 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มการดำเนินการซื้อขายหุ้นเป็นครั้งแรก

 • 2561

  เปิดใช้อาคารศูนย์บริการวิศวกรรม เพื่อรองรับการขยายงานเข้าซื้อและโอนกิจการ บริษัทยูทิลิตี้ บิสสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 จากทางบริษัท TUV Rheinland รับรองคุณภาพในด้านการจำหน่ายและจัดหา การบริการงานประกอบ งานติดตั้งและงานบริการหลังการขาย สินค้าสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปั๊ม วาล์ว ท่อและวัสดุสิ้นเปลือง

 • 2562

  บริษัทฯ เปิดสำนักงานสงขลา เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่ภาคใต้

 • 2564

  บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 312 ล้านบาท และเพิ่มจํานวนหุ้น จาก 240 ล้านหุ้น เป็น 624 ล้านหุ้น เพื่อเข้าซื้อและโอนกิจการ บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด (“KST) โดยมีสัดส่วนร้อยละ 92.28 ของทุนจดทะเบียนก่อตั้ง บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“OKS”) เพื่อการลงทุน

 • 2565

  15 มีนาคม 2565 ทางบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

 • 2567

  27 พฤษภาคม 2565 บริษัทฯ ย้ายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย mai เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ SET

ประวัติความเป็นมา

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SE”) (เดิมชื่อ “บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด”) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2.00 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานทั้งน้ำ ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยบริษัทฯ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและรับรู้ถึงความต้องการสินค้าและบริการอื่นๆ ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจโดยเพิ่มการจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอีก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ สินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นสินค้าหลักที่บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายมาจนถึงทุกวันนี้ จุดเริ่มต้นของบริษัทฯ เริ่มจากในปี 2527 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ จำกัด (“เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านวิศวกรรมออกแบบและจำหน่ายระบบปั๊มอุตสาหกรรมและระบบอุปกรณ์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และเนื่องด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการลงทุนอย่างมากตามแนวทางของภาครัฐในโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard) ในภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการขนส่งและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ ในปี 2536 ผู้บริหารจึงได้แยกการดำเนินธุรกิจจาก เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ และจัดตั้งบริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มที่ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานทั้งน้ำ ของเหลว ของหนืด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกของประเทศไทย จากการที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ทำให้บริษัทฯ รับรู้ถึงความต้องการในสินค้าและบริการในส่วนอื่นๆ ที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงเพิ่มการจัดหาและจำหน่ายสินค้าไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม รวมถึงงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มุ่งขยายการจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและการบริการให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ในปี 2552 บริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานกรุงเทพฯ และเพิ่มทีมงานวิศวกรฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงโอกาสในการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมไปยังลูกค้าในต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider กล่าวคือ บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การคัดสรรสินค้าคุณภาพ นำเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ บริการด้วยความจริงใจ เพื่อสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมถึงการให้บริการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม การให้บริการหลังการขาย และการให้บริการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มอายุการใช้งานของสินค้าให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และทุนที่ชำระแล้วจำนวน 90,000,000 บาท สำหรับหุ้นสามัญที่เหลืออีกจำนวน 60,000,000 หุ้น บริษัทฯ ออกไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทจากเดิม 90,000,0000 บาท เป็น 120,000,000 บาท บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ( Initial Public Offering) ในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 2.45 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 147,000,000 บาท และเริ่มการดำเนินการซื้อขายเป็นครั้งแรก (First Trading Day) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 339,727,380 บาท ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 339,725,166.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 679,454,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ กระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ (Medical Supplies) กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ (Service Business) และกลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงาน (Utilities & Power) โดยจะทำธุรกิจตาม Vision (Solutions Excellence) กับ Core Value (FAST) และให้ความสำคัญในขยายธุรกิจด้าน Integrated Supply หรือการยื่นราคากับลูกค้า, Customer Managed Inventory หรือการเก็บ Stock ให้กับทางลูกค้า และส่งสินค้าตามความต้องการองลูกค้า, Vendor Managed Inventory หรือ การทำ Consignment Stock นั่นเองนอกจากนี้ทางบริษัทยัง เน้น Preventive Maintenance Contract กับ Energy Optimization โดยใช้ Insulation, Internet of Things (IoT), Technology ใหม่ๆ ของทาง Supplier

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ “SE” บริษัทจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
  (Pumping System Technology Division)
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ กระบวนการผลิตและระบบท่อ
  (Process and Piping Solution Division)
 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม
  (Innovative Material Division)
 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ
  (Service Business Division)
 5. และกลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงาน
  (Utilities & Power Division)

โดยจะทำธุรกิจตามวิสัยทัศน์ กับ ค่านิยม และให้ความสำคัญในขยายธุรกิจด้าน การบริหารจัดการหรือการยื่นราคากับลูกค้า, บริหารจัดการสินค้าคงคลังของลูกค้า หรือการเก็บสต็อกสินค้าให้กับทางลูกค้า และส่งสินค้าตามความต้องการองลูกค้า, ผู้บริหารสินค้าคงคลัง หรือ การบริหารสินค้าคงคลัง นั่นเอง

นอกจากนี้ทางบริษัทยังเน้น สัญญาการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กับ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน โดยใช้ฉนวนกันความร้อน , เครือข่ายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน(IoT), เทคโนโลยีใหม่ๆ ของทางผู้จัดหา

ปัจจุบัน SE มีบริษัทร่วมทุนทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้:

1. OKS Group Holding Company Limited
ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน โดยถือหุ้นในบริษัทอื่นๆเป็นหลัก และสามารถช่วยให้บริษัทในกลุ่มต่างๆสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือ  ธุรกิจใหม่ได้

2. Kessel (Thailand) Company Limited
เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้ บริการติดตั้ง ท่อ วาล์ว หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ทนทาน ต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและความร้อน ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทท่อ
ผลิตภัณฑ์ประเภทท่อของ เคสเซล โดยอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า Resistoflex ที่ถือสิทธิบัตรโดย กลุ่ม Crane Co. ซึ่งอยู่ในตลาด NYSE ของอเมริกา โดย เคสเซล (ประเทศไทย) เป็นผู้ผลิตเพียงผู้เดียว และ ตัวแทนจําหน่ายรายเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์วาล์ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า XOMOX และมีอุปกรณ์อื่น ของ DE DIETRICH Glass Lining อีกด้วย

3. Utility Business Alliance Public Company Limited
เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่ทำธุกิจบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐถึง 85% และเอกชนอีก 15% ทั้งนี้ทั้งนั้น UBA สามารถ ช่วย SE ขยายฐานลูกค้าด้านภาครัฐได้มากขึ้น ปัจจุปัน UBA บำบัด น้ำเสียวันละ มากกว่า 600,000 คิว ต่อวัน