063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงินงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2565ปี 2564ปี 2563ปี 2565ปี 2564ปี 2563
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน276.8649.69221.4645.37323.5655.74206.8927.91161.2723.29246.6654.98
สินทรัพย์รวม557.13100.00488.16100.00580.50100.00741.15100.00692.37100.00448.67100.00
หนี้สินหมุนเวียน110.0819.76128.0926.24103.7717.8893.8317.0373.9910.6988.8519.80
หนี้สินรวม157.3328.24155.1531.78132.2522.78114.2220.7395.6513.81112.1825.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น399.8071.76333.0168.22448.2577.22629.94113.80596.7386.19336.4975.00
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2565ปี 2564ปี 2563ปี 2565ปี 2564ปี 2563
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ605.6199.00488.3198.06564.8698.48492.4096.59399.3483.18449.2898.60
รายได้อื่น6.091.009.681.948.701.5217.383.4180.7516.826.381.40
รายได้รวม611.70100.00498.09100.00573.56100.00509.78100.00480.09100.00455.66100.00
ต้นทุนขายและบริการ437.7371.56357.8171.84393.0468.53368.1772.22302.3162.97328.4872.09
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย50.608.2746.489.3350.278.7643.818.5940.378.4143.419.53
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร68.9211.2766.9413.4461.5610.7360.2011.8154.5511.3652.5911.54
ต้นทุนทางการเงิน1.860.301.640.330.690.120.550.110.610.130.690.15
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม26.666.0920.945.8517.374.420.000.000.000.000.000.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้10.751.766.161.2413.292.325.131.011.930.405.291.16
กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)66.7510.9134.877.0040.587.0731.926.2680.3216.7325.205.53
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงินหน่วยงบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2565ปี 2564ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)ปี 2565ปี 2564ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่า2.521.733.122.202.182.78
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยวัน52.9190.1188.9750.8293.1872.55
ระยะเวลาชำรำะหนี้วัน49.9857.5860.2555.0064.4868.14
อัตรากำไรขั้นต้น(GP Margin)ร้อยละ27.7226.7430.4225.2324.3026.89
อัตรากำไรสุทธิร้อยละ11.208.0312.576.2616.735.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)ร้อยละ18.6910.2416.645.2217.217.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)ร้อยละ13.117.4912.744.4514.085.70
อัตราการหมุนของสินทรัพย์เท่า1.170.931.010.710.841.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)เท่า0.390.470.300.180.160.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่า47.0157.3995.2162.60122.6310.94
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ43.26122.76118.4821.5552.9041.89
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงินงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)ปี 2564ปี 2563
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน221.4645.37323.5655.74161.2723.29246.6654.98
สินทรัพย์รวม488.16100.00580.50100.00692.37100.00448.67100.00
หนี้สินหมุนเวียน128.0926.24103.7717.8873.9910.6988.8519.80
หนี้สินรวม155.1531.78132.2522.7895.6513.81112.1825.00
ส่วนของผผู้ถือหุ้้น333.0168.22448.2577.22596.7386.19336.4975.00
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)ปี 2564ปี 2563
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ488.4198.06564.8698.48399.3483.18449.2898.60
รายได้อื่น9.681.948.701.5280.7516.826.381.40
รายได้รวม498.09100.00573.56100.00480.09100.00455.66100.00
ต้นทุนขายและบริการ357.8171.84393.0468.53302.3162.97328.4872.09
ค่าใช้จ่ายในการขาย46.489.3350.278.7640.378.4143.419.53
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร66.9413.4461.5610.7354.5511.3652.5911.54
ต้นทุนทางการเงิน1.640.330.690.120.610.130.690.15
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม20.945.8517.374.420.000.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้6.161.2413.292.321.930.405.291.16
กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของยริษัทใหญ่)34.877.0040.587.0780.3216.7325.205.53
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงินหน่วยแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)ปี 2564ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่า1.733.122.182.78
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยวัน90.1188.9793.1894.88
ระยะเวลาชำรำะหนี้วัน57.5860.2564.4868.14
อัตรากำไรขั้นต้น(GP Margin)ร้อยละ26.7430.4224.3026.89
อัตรากำไรสุทธิร้อยละ8.0312.5716.735.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)ร้อยละ10.2416.6417.217.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)ร้อยละ7.4912.7414.085.70
อัตราการหมุนของสินทรัพย์เท่า0.931.010.841.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)เท่า0.470.300.160.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่า55.0195.21122.6310.94
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ123.05118.4853.2541.89
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงินงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563ปี 2562ปี 2563ปี 2562
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน246.6651.64235.4252.42246.6654.98235.4254.05
สินทรัพย์รวม477.64100.00449.10100.00448.67100.00435.51100.00
หนี้สินหมุนเวียน88.8518.60101.2122.5488.8519.80101.2123.24
หนี้สินรวม112.1823.49112.0624.95112.1825.00112.0625.73
ส่วนของผผู้ถือหุ้้น365.4576.51337.0475.05336.4975.00323.4574.27
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563ปี 2562ปี 2563ปี 2562
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ449.2899.03474.9598.92449.2898.60474.9598.92
รายได้อื่น4.380.975.201.086.381.405.201.08
รายได้รวม453.66100.00480.14100.00455.66100.00480.14100.00
ต้นทุนขายและบริการ328.4872.41344.5071.75328.4872.09344.5071.75
ค่าใช้จ่ายในการขาย43.419.5754.8011.4143.419.5354.8011.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร52.5911.5945.269.4352.5911.5445.269.43
ต้นทุนทางการเงิน0.690.150.030.010.690.150.030.01
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม(17.37)(3.83)(6.80)(1.42)0.000.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้5.291.176.891.445.291.166.891.44
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (NP Margin)40.588.9435.457.3825.205.5328.655.97
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงินหน่วยแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563ปี 2562ปี 2563ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่า2.782.332.782.33
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยวัน94.8866.9094.8866.90
ระยะเวลาชำรำะหนี้วัน68.1466.9994.8866.90
อัตรากำไรขั้นต้น(GP Margin)ร้อยละ26.8927.4726.8927.47
อัตรากำไรสุทธิร้อยละ8.947.385.535.97
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)ร้อยละ11.5510.947.649.13
อัตราการหมุนของสินทรัพย์เท่า0.981.101.031.13
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)เท่า0.310.330.330.35
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่า9.94(172.61)9.94(172.61)
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ33.8536.1241.8948.41