063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

01. บทนำ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ “SE” ให้บริการจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ กระบวนการผลิตและระบบท่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการออนไลน์ผ่านทาง siameastsolutions.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ฉะนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปรงเป็นครั้งคราว เมื่อท่านดำเนินการใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เรา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

02. เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
SE ขอแจ้งให้ทราบว่า ภายใต้การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ รูปภาพ รูปถ่าย เนื้อหาใด ๆ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีนำเสนอข้อมูล ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงส่วนประกอบใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นสิทธิ์ของทาง SE โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว นอกเหนือจากผู้เป็นเจ้าของแล้ว ทาง SE ไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ชื่อและลิขสิทธิ์ดังกล่าว อาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ
ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนาบางส่วนไปใช้เป็นการส่วนตัว แต่ไม่ใช่เพื่อทางการค้า ห้ามทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลงหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะการแสวงหาผลประโยชน์อันชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นก่อนได้รับอนุญาตจากทางเรา

03. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
SE ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก siameastsolutions.com และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

04. ข้อมูลผลิตภัณฑ์
4.1 การแสดงรายละเอียดสินค้า
เราพยามที่จะให้รายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความจริงที่สุด อย่างไรก็ตามตัวผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจมีการคลาดเคลื่อนของข้อมูลอันเนื่องมาจาก เจ้าของผลิตภัณฑ์ปรับเปลี่ยนก็ดีหรือเกิดจากตัวเว็บไซต์ก็ดี เราพยายามอย่างที่สุดแล้วในการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่ท่าน
4.2 ข้อมูลราคา
เราไม่ขอรับประกันว่ารายละเอียด ข้อมูล ราคา การส่งเสริมการขายหรือเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือปราศจากความผิดพลาด เราอาจทำการแก้ไขความผิดพลาดหรือปรับปรุงข้อมูลหากเกิดความไม่ถูกต้อง ในเวลาใดก็ตามโดยไม่บอกล่วงหน้า

05. การขายและการสั่งซื้อ
5.1 การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เบื้องต้น รวมถึงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใด ๆ ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ siameastsolutions.com นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ซื้อกับพนักงานขายของบริษัทได้
5.2 การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามเงื่อนไขของการจัดส่งสินค้านั้น ๆ
5.3 ราคาที่ระบุบนเว็บไซต์ siameastsolutions.com เป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและการจัดส่ง
5.4 สินค้าบางประเภทต้องอยู่ในข้อกำหนดและมาตรฐานของทาง SE เท่านั้น

06. การชำระสินค้า
การชำระเงินค่าสินค้า สามารถชำระได้ตามช่องทางที่ SE กำหนดเท่านั้น เช่น การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

07. ความรับผิดชอบของ SE
7.1 ทางเราจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถรับประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่จัดหาโดยบุคคลภายนอก แม้ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ตาม แต่บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ โปรดอ่านคำเตือน คำแนะนำในการใช้งานที่ระบุอยู่กับสินค้าทุกครั้งก่อนใช้งานสินค้าใด ๆ เสมอ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าโปรดติดต่อมาทางเราหรือติดต่อผู้ผลิตโดยตรง หากพบว่าสินค้าไม่ตรงตามความตรงตามที่แสดงรายละเอียด เราแนะนำให้ท่านส่งคืนในสภาพที่ยังไม่ได้ใช้งาน (ยกเว้นสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้) ตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ ท่านจะต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงการซื้อและการใช้สินค้านั้น ๆ
7.2 ท่านต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเรา เพื่อให้สินค้าที่เราจัดหาให้ท่านมีความปลอดภัยและควรปฏิบัติตามคู่มือ ข้อแนะนำการใช้สินค้านั้น ๆ เราไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่เราจัดส่งให้ อันเกิดจากการใช้งานไม่ตรงวัตถุประสงค์ วิธีใช้หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
7.3 ความรับผิดชอบของเรา ไม่ครอบคลุมถึงการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของบุคคลอันเกิดจากความประมาทของตัวผู้ใช้เอง หรือรับผิดชอบต่อข้อมูลเท็จเพื่อทำให้เราเสียหาย
7.4 เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยเฉพาะ ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหาย ความสูญเสียที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือการสูญเสียผลกำไรทางธุรกิจและอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
7.5 ข้อกำหนดในส่วนข้อ 07 หรือส่วนอื่น ๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของท่านตามกรอบกฎหมาย

08. กฎ กติกาและมารยาทในการใช้งานเว็บไซต์
8.1 เมื่อท่านใช้งานเว็บของ SE นี้ เราอาจขออนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลของท่านเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นไปแต่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
8.2 เมื่อท่านติดต่อเราช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามกรณี บนเว็บ siameastsolutions.com นั้นหมายความว่าท่านอนุญาตให้เราเก็บข้อมูลนั้นของท่านแล้ว
8.3 เราไม่รับผิดชอบและไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เป็นจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการงดติดต่อกลับในการติดต่อนั้น ๆ ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากข้อความที่ติดต่อเข้ามามีเจตนาหรือมีข้อสงสัยว่า
a. เนื้อหาอันเป็นเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เป็นความจริง
b. ไฟล์ข้อมูลต้องสงสัยว่าเป็นไวรัส ที่จะส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติหรือซอฟแวร์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายของบริษัท
c. การกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือบุคคลที่สาม
d. การประชาสัมพันธ์ที่มีเจตนาจะแข่งขันหรือแย่งลูกค้าของบริษัท
e.
ทั้งนี้บริษัทยินดีรับฟังคำแนะนำ เสนอแนะอื่น ๆ และบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะเหล่านั้นเพื่อพัฒนา ปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อผูกมัดที่ต้องตอบแทนให้ท่านสำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้ง

09. เหตุสุดวิสัย
SE จะไม่รับผิดชอบต่อการผิดสัญญาใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงเมื่อเราถูกขัดขวาง กีดกัน จากการปฏิบัติหน้าที่ของเราโดยเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือความสามารถในการควบคุมตามสมควรของเรา รวมถึง ภัยธรรมชาติ, ฟ้าผ่า, น้ำท่วม, ไฟไหม้, สภาพอากาศ, การจลาจล, ปิดล้อมเส้นทาง, ข้อพิพาททางแรงงาน, สงคราม, ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความเสียหายจากการกลั่นแกล้ง, ความล้มเหลวของระบบโทรคมนาคมหรือรับบสารสนเทศใด ๆ

10. ติดต่อเรา
หากคุณมีข้อสงสัย ติชม แนะนำ หรือต้องการรายงานการกระทำผิดที่ขัดต่อนโยบายของทาง SE หรือการให้บริการของเรา กรุณาติดต่อเราได้ที่

บริษัท สยามอีสต์โซลูชั่น จำากัด (มหาชน)
นายเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
15/1 ถนนทางหลวงระยอง สาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทร : 0-3868-2540 แฟ็กซ์ : 0-3868-2539
www.siameastsolution.com

11. เงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด
ข้อกำหนดนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณ กับ SE และให้ใช้แทนการติดต่อเจรจา และข้อตกลงที่มีมาก่อนหน้านี้

12. การบังคับใช้และการ
12.1 เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้กฏหมายและการตีความของประเทศไทยเท่านั้น
12.1 ในกรณีมีการโต้แย้ง ข้อพิพาท การเรียกร้องที่เกิดขึ้น หรือการตีความการปฏิบัติงานและการฝ่าฝืนจะถูกอ้างและจะใช้ในศาลประเทศไทยในการระงับข้อพิพาทดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของการบังคับใช้ข้อตกลงฉบับนี้ และยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้