063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “SE” โดย นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทแอ๊บโฟลว์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยนายมนัสวี บำรุง เพื่อเป็นตัวแทนขายสินค้าและบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ SE ในภูมิภาคภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

การจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้ จะทำให้ SE สามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่าย สอดคล้องกับแผนการตลาดที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคประเทศไทยตามแผนงานบริษัทที่วางไว้