063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

งานสูบจ่ายน้ำ

งานสูบจ่ายน้ำ

รูปแบบการบริโภคมีการแปรผันอย่างมากจากอุตสาหกรรมหนึ่งกับอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งบางอุตสาหกรรมนั้นมีการใช้น้ำบ่อยครั้งในปริมาณที่น้อย ขณะที่บางอุตสาหกรรมนั้นจำเป็นต้องมีการเติมถังขนาดใหญ่หลายถังอย่างรวดเร็ว โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำในส่วนต่างๆ ของอาคาร กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มสาธารณูปโภคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างดีเพื่อให้มั่นใจได้ถึงแรงดันคงที่และอัตราการไหลที่สม่ำเสมอตลอดเวลาในการจ่าย น้ำ หากจำเป็นคุณภาพของน้ำถูกทำการวัดและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยเครื่องมือระบบการวัดและการควบคุมเทคโนโลยีขั้นสูง ขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะด้านของคุณ ปั๊มที่น่าเชื่อถือของคุณสามารถปรับเพื่อให้ตรงกับแรงดันที่ต้องการ นอกเหนือจากปั๊มใบพัดเดี่ยว และปั๊มหลายใบพัด ปั๊มแรงดันสูงสามารถที่จะหาได้เพื่อรับประกันถึงแรงดันคงที่ในการใช้งานวิกฤติหรือเกินปกติ ระบบปั๊มแรงดันสูงสามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ปั๊ม VFD และชุดควบคุม โดยปกติแล้วปั๊มของกรุนด์ฟอสทั้งหมดสำหรับการจ่ายน้ำผ่านการรับรองมาตรฐานใช้งานกับน้ำดื่มอย่างเป็นทางการ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง