063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร

วิสัยทัศน์

สรรหาความเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

พันธกิจ

คัดสรรสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงาน

คุณค่าขององค์กร

F
การบริการและจัดหาสินค้าที่ดีและรวดเร็ว
A
ปลูกฝังการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสร้างความมั่นใจ ซื่อสัตย์
S
สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และพลังร่วม
T
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่น ๆ
  • 1. สร้างความเติบโตรายได้ และความสามารถในการแข่งขันของทั้ง 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรม
  • 2. เน้นสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน งานโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ ของลูกค้าและสร้างรายได้มูลค่าสูงให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี
  • 3. สร้างเครือข่าย ทั้งในรูปแบบของสำนักงานขายหรือคู่ค้า เพื่อช่วยกระจายและขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วไทย
  • 4. พัฒนาระบบงานไอที สู่ระบบระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวในอนาคต
  • 5. พัฒนาระบบงานภายใน พัฒนาบุคคลากรโดยมีการทำ Succession plan แล้วเสริมความรู้ให้กับทุกคนในองค์กร
  • 6. คัดสรรสินค้าและคู่ค้าใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการขายจากกฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและหลากหลาย
  • 7. ปรับโมเดลธุรกิจ ขยายการลงทุนรูปแบบใหม่ เช่น การควบรวมกิจการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทำให้บริษัทเติบโต ทั้งด้านยอดขายและกำไรอย่างยั่งยืน