063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

นวัตกรรมด้านวัสดุ

โซลูชั่นวัตกรรมใหม่

นำเสนอหลากหลายวัสดุสิ้นเปลืองในงานซ่อมบำรุง และสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังให้บริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องจักร รวมถึงงานเคลือบพื้นผิวโครงสร้างและพื้นผิวคอนกรีต งานบริการตัดเย็บฉนวนความร้อน/ความเย็น/ฉนวนเสียง โดยออกแบบตามรูปร่างเครื่องจักรเพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายๆ ครั้ง โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายทุกครั้งเมื่อมีการซ่อมบำรุง