063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

REDUCE YOUR OPERATION

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่านสามารทำได้โดยมีขั้นตอนง่ายๆปั๊มน้ำเป็นเครื่องจักรที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเกี่ยวข้อง โดยตรงกับชีวิตประจำวันของทุกๆคน ทั้งในบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสูง ปั๊มเพื่อการเกษตร ระบบชลประทาน การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบปั๊มน้ำใช้พลังงานไฟฟ้าเกือบ 10 % ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตทั้งโลก โดย 25-50 % ของการใช้งานปั๊มน้ำจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานของระบบปั๊มน้ำที่มีสัดส่วนสูงที่สุด หากวิเคราะห์จากค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ (Life Cycle Cost – LCC) แต่หลายครั้ง มักถูกมองข้ามความสำคัญไป ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัท กรุนด์ฟอส (Grundfos A/S) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปั๊มน้ำรายใหญ่ของโลกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของโลกและสอดคล้องกับปณิธานของกลุ่มบริษัท กรุนด์ฟอส จึงได้คิดค้นพัฒนา การตรวจสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงสมรรถนะของระบบปั๊มน้ำ ECT (Energy Check Tool) Online Tool Program ในการตรวจสอบค่าการใช้พลังงานในระบบปั๊มน้ำเบื้องต้น ประมวลผลด้วย software แล้ววิเคราะห์ประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับสมรรถนะของปั๊มน้ำนั้นกับค่าที่ควรเป็นไปได้ จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน และนำเสนอคำแนะนำปรับปรุงที่จะช่วยให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดและเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดในระบบปั๊มน้ำนั้นๆ
พลังงาน
ที่ใช้ในระบบปั๊มน้ำขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของปั๊มน้ำตั้งแต่การออกแบบของปั๊มน้า การติดตั้งระบบควบคุม หากทำได้ดีและถูกต้อง ย่อมทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่ำและการซ่อมบำรุงน้อย อายุการใช้งานของเครื่องจักต่างๆ ยาวนาน

GRUNDFOS ENERGY CHECK

สามารถประหยัดได้ถึง 30-50 %

Energy Check เป็นการวิเคราะห์ค่าพลังงานสำหรับปั๊มน้ำที่คิดค้นขึ้นมา โดยบุคลากรของกรุนด์ฟอสที่มีความเชี่ยวชาญในการคำนวณค่าอัตราสิ้นเปลืองพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับระบบปั๊มน้ำเดิมที่ท่านใช้งานอยู่ การวิเคราะห์แสดงว่าหากมีการเปลี่ยนมาเป็นปั๊มน้ำกรุนด์ฟอส ที่มีประสิทธิภาพสูง ท่านจะสามารถประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้น นอกจานี้ท่านจะได้รับรายงานเกี่ยวกับ รายละเอียด Energy Check รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งานและคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับระบบปั๊มน้ำของท่านมากที่สุด

ท่านจะได้รับประโยชน์จาก Energy Check ของ กรุนด์ฟอส อย่างไร

– แนวคิด Energy Check ช่วยในการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานท่าน และมีส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงานและการใช้น้ำ
– ช่วยให้ท่านทราบค่าใช้จ่ายด้านพลังานของระบบปั๊มน้ำเก่าที่่ท่านใช้อยู่ว่าสูญเสียพลังงานไปมากเท่าไร หากท่านมีความสนใจเรื่องการประหยัดพลังาน สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โทร 038 682540 ต่อ 116
– โรงงานของท่านจะได้มาตรฐานตามข้อกำหนดการออกแบบของยุโรป สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานสำหรับ ระบบไหลเวียนและมอเตอร์ระบบปั๊มน้ำ (EuP)

ข้อมูล Energy Check Tool ที่ต้องการ

– ข้อมูลของปั๊มน้ำ (Pump Nameplate)
– ข้อมูลของมอเตอร์ (Motor Nameplate)
– อายุของปั๊มน้ำที่ใช้งานมาแล้ว

สิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Energy Check Tool

– รายงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และศักยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสิ่งที่ท่านจะได้รับกลับมาจากการลงทุน (ROI – Return On Investment)
– แผนงานการอัพเกรดระบบปั๊มน้ำในอนาคต
– ปัญหาระบบปั๊มน้ำที่พบในปัจจุบัน

Grundfos Energy Check มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1) การติดต่อเบื้องต้น ทีมงานจะทำการหนัดหมายท่านเพื่อทำการประเมินระบบปั๊มน้ำ ได้้แก่ ประเภทของปั๊มน้ำที่ใช้งานอยู่ ลักษณะการใช้งาน อายุของปั๊มน้ำในปัจจุบันและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ปั๊มน้ำที่ใช้งานในปัจจุบันว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไร สามารถทำให้ดีขึ้นได้หรือไม่ ทำอย่างไร
2) การวินิจฉัยการตรวจสอบที่หน้างานจริง ทำการตรวจสอบระบบปั๊มน้ำหน้างาน และข้อมูลเบื้องต้นของระบบปั๊มน้ำทั้งหมด รวมถึงจุดใช้งานและการติดตั้งระบบปั๊มน้ำ ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าว ทำให้เรารู้ได้ว่า ระบบปั๊มน้ำส่วนไหนควรจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
3) การนำเสนอ ทีมงานจะทำใบเสนอราคาตามข้อมูลเบื้องต้นจากการสำรวจพื้นที่จริง โดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตุ และเก็บข้อมูลของระบบปั๊มน้ำที่หน้างาน
4) การดำเนินการ ทำการตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบปั๊มน้ำ หรือปั๊มน้ำที่เลือกไว้ รายงานผลการประหยัดพลังงานของระบบปั๊มน้ำ
5) การประเมิน Energy Check เสร็จสมบูรณ์ หลังจากการนำเสนอรายงานการตรวจสอบพลังงาน (Energy Check) ท่านสามารถเลือกระบบปั๊น้ำที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานหรือเลือกทำการตรวจสอบปั๊มน้ำ (Pump Audit) เพื่อวัดค่าพลังงานที่ใช้งานจริง อย่างละเอียดได้ เพื่อ ปรับปรุงสมรรถนะให้เหมาะสมที่สุด และ เพื่อการประหยัดพลังงานและลดต้นทุน
6) การติดตาม ทีมงานจะติดตามผลจากการให้บริการ เพื่อให้ท่านมีความพึงพอใจและจะทำให้ท่านมั่นใจว่า กาารบริการที่ท่านได้รับจากเรา จะทำให้ระบบปั๊มน้ำของท่านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ท่านต้องการ

เพื่อขอรับบริการการตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบปั๊มน้ำ “ฟรี” (จำนวนจำกัด) โทร (66) 0-3868-2540 ต่อ 116