วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร

วิสัยทัศน์


สรรหาความเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

พันธกิจ


เน้นจัดหาสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
สร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงาน

คุณค่าขององค์กร

คุณค่าขององค์กร

F = Fast การบริการและจัดหาสินค้าที่ดีและรวดเร็ว
A = Cultivate Continuous Action ปลูกฝังการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ ซื่อสัตย์
S = Synergy สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และพลังร่วม
T = Technology พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่น ๆ

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. สร้างความเติบโตรายได้ และความสามารถในการแข่งขันของทั้ง 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรม

2. เน้นสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน งานโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ ของลูกค้าและสร้างรายได้มูลค่าสูงให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี

3. สร้างเครือข่าย ทั้งในรูปแบบของสำนักงานขายหรือคู่ค้า เพื่อช่วยกระจายและขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วไทย

4. พัฒนาระบบงานไอที สู่ระบบระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวในอนาคต

5. พัฒนาระบบงานภายใน พัฒนาบุคคลากรโดยมีการทำ Succession plan แล้วเสริมความรู้ให้กับทุกคนในองค์กร

6. หาสินค้าและคู่ค้าใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการขายเพราะมีฐานลูกค้าที่กว้างและหลากหลาย

7. ปรับโมเดลธุรกิจ ขยายการลงทุนรูปแบบใหม่ เช่น การควบรวมกิจการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทำให้บริษัทเติบโต ทั้งด้านยอดขายและกำไรอย่างยั่งยืน