วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร

วิสัยทัศน์


Solutions Excellence สรรหาความเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

พันธกิจ


มุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจรวมถึงกระบวนการทางานเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับลูกค้าและพนักงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก

คุณค่าขององค์กร

คุณค่าขององค์กร

F = Fast การบริการและจัดหาสินค้าที่ดีและรวดเร็ว
A = Cultivate Continuous Action ปลูกฝังการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ ซื่อสัตย์
S = Synergy สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และพลังร่วม
T = Technology พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่น ๆ

กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

1. สร้างความเติบโตรายได้ และความสามารถในการแข่งขันของทั้ง 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มที่ชะลอตัวในปี 2564

2. เน้นสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน งานโครงการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆ ของลูกค้าและสร้างรายได้มูลค่าสูงให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี

3. สร้างเครือข่าย ทั้งในรูปแบบของสำนักงานขายหรือคู่ค้า (Partner) เพื่อช่วยกระจายและขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วไทย

4. พัฒนาระบบงาน IT สู่ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรองรับการขยายตัวในอนาคต

5. พัฒนาระบบงานภายใน พัฒนาบุคคลากรโดยมีการทำ Succession plan แล้วเสริมความรู้ให้กับทุกคนในองค์กร

6. หาสินค้าและคู่ค้า (Partner) ใหม่ๆ เพิ่มเติมเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการขายเพราะมีฐานลูกค้าที่กว้างและหลากหลาย

7. มุ่งเน้นขายงานราชการในปี 2564 เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุน Infrastructure

8. ปรับโมเดลธุรกิจ ขยายการลงทุนรูปแบบใหม่ เช่น การควบรวมกิจการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทำให้บริษัทเติบโต ทั้งด้านยอดขายและกำไรอย่างยั่งยืน