การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด Thai Version

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด Thai Version

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด Thai Version

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 สารสนเทศที่เปิดเผยเพิ่มตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ดาวน์โหลด Thai Version

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ดาวน์โหลด Thai Version

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ดาวน์โหลด Thai Version

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด Thai Version

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด Thai Version
ดาวน์โหลด Eng Version