063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

1. ลูกค้ามักซื้อสินค้าครั้งละจำนวนมากๆ
2. ลูกค้ามีลักษณะกระจุกตัว โดยส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเมืองหลัก เช่น ในกรุงเทพฯ หรือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
3. สามารถคาดการณ์ความต้องการซื้อสินค้าอุตสาหกรรมได้ จากการประเมินความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค
4. อุปสงค์มีลักษณะไม่ยืดหยุ่น การตัดสินใจซื้อคำนึงถึงคุณสมบัติของสินค้า ความซับซ้อนทางด้านเทคนิคที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญ คุณภาพ ราคาของสินค้า และความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า-SE
5. ระยะเวลาในการซื้อขายและการให้บริการขึ้นอยู่กับมูลค่า และความซับซ้อนทางด้านเทคนิคที่มีความเฉพาะทาง รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินโครงการนั้นๆ
6. ลูกค้ามีโอกาสต่อยอด หรือขยายฐานการผลิตเพิ่มสูง
7. ลูกค้ามักจะเชื่อมั่นในความสามารถและความรู้ด้านเทคนิคของ บุคลากร และไม่ค่อยมีการเปลี่ยนผู้ขายบ่อยๆ
8. ลูกค้ามักจะมีเครือข่ายผู้ประกอบการด้วยกัน ทำให้มีการแนะนำ SE กันแบบปากต่อปาก