063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

#SE #ทันหุ้น-บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดกรอบและวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด(มหาชน) หรือ UBA ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) โดยได้กำหนดอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น UBA ประมาณการเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 64.2342 หุ้นสามัญของบริษัท ต่อ 1 หุ้นสามัญของ UBA

ทั้งนี้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB) ในวันที่ 2 พ.ย. 2565 และ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) (3 พฤศจิกายน 2565)

UBA ดำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดการเดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร พร้อมทั้งมีการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร เสนอขายหุ้น IPO ทั้งหมด 170 ล้านหุ้น โดยมีบริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

– ที่มา ทันหุ้น