063-3935088

Customer Support

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
คณะผู้บริหาร นำทีมร่วมกับคุณอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท และ คุณเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมกับพนักงาน บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
ต้อนรับทีมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พาเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพย์ MAI โดยมี บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูล ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ดินแดง ด้วย
Utility Business Alliance Public Company Limited
เป็นบริษัทอันดับต้นๆของประเทศไทย ที่ทำธุกิจบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐถึง 85% และเอกชนอีก 15% ทั้งนี้ทั้งนั้น UBA สามารถ ช่วย SE ขยายฐานลูกค้าด้านภาครัฐได้มากขึ้น ปัจจุปัน UBA บำบัด น้ำเสียสูงสุด 500,000 ลบ.ม/วัน โดยดำเนินการทั้งงานด้านจัดหาบุคคลากรเข้าไปเดินระบบ งานซ่อมบำรุง งานตรวจวัดคุณภาพน้ำ รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ ค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

อ้างอิง http://www.uba.co.th/index.php/outstanding-projects.html