063-3935088

Customer Support

ข้อมูลทางการเงิน

Company Snapshot

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ​

งบการเงินในแต่ละไตรมาส​

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Company Snapshot

2566 – 6M / 2566 (ม.ค. – มิ.ย.)

2565 – 9M / 2565 (ม.ค. – ก.ย.)

2565 – 6M / 2565 (ม.ค. – มิ.ย.)

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงินงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2565ปี 2564ปี 2563ปี 2565ปี 2564ปี 2563
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน276.8649.69221.4645.37323.5655.74206.8927.91161.2723.29246.6654.98
สินทรัพย์รวม557.13100.00488.16100.00580.50100.00741.15100.00692.37100.00448.67100.00
หนี้สินหมุนเวียน110.0819.76128.0926.24103.7717.8893.8317.0373.9910.6988.8519.80
หนี้สินรวม157.3328.24155.1531.78132.2522.78114.2220.7395.6513.81112.1825.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น399.8071.76333.0168.22448.2577.22629.94113.80596.7386.19336.4975.00
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2565ปี 2564ปี 2563ปี 2565ปี 2564ปี 2563
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ605.6199.00488.3198.06564.8698.48492.4096.59399.3483.18449.2898.60
รายได้อื่น6.091.009.681.948.701.5217.383.4180.7516.826.381.40
รายได้รวม611.70100.00498.09100.00573.56100.00509.78100.00480.09100.00455.66100.00
ต้นทุนขายและบริการ437.7371.56357.8171.84393.0468.53368.1772.22302.3162.97328.4872.09
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย50.608.2746.489.3350.278.7643.818.5940.378.4143.419.53
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร68.9211.2766.9413.4461.5610.7360.2011.8154.5511.3652.5911.54
ต้นทุนทางการเงิน1.860.301.640.330.690.120.550.110.610.130.690.15
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม26.666.0920.945.8517.374.420.000.000.000.000.000.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้10.751.766.161.2413.292.325.131.011.930.405.291.16
กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)66.7510.9134.877.0040.587.0731.926.2680.3216.7325.205.53
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงินหน่วยงบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2565ปี 2564ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)ปี 2565ปี 2564ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่า2.521.733.122.202.182.78
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยวัน52.9190.1188.9750.8293.1872.55
ระยะเวลาชำรำะหนี้วัน49.9857.5860.2555.0064.4868.14
อัตรากำไรขั้นต้น(GP Margin)ร้อยละ27.7226.7430.4225.2324.3026.89
อัตรากำไรสุทธิร้อยละ11.208.0312.576.2616.735.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)ร้อยละ18.6910.2416.645.2217.217.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)ร้อยละ13.117.4912.744.4514.085.70
อัตราการหมุนของสินทรัพย์เท่า1.170.931.010.710.841.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)เท่า0.390.470.300.180.160.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่า47.0157.3995.2162.60122.6310.94
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ43.26122.76118.4821.5552.9041.89
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงินงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)ปี 2564ปี 2563
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน221.4645.37323.5655.74161.2723.29246.6654.98
สินทรัพย์รวม488.16100.00580.50100.00692.37100.00448.67100.00
หนี้สินหมุนเวียน128.0926.24103.7717.8873.9910.6988.8519.80
หนี้สินรวม155.1531.78132.2522.7895.6513.81112.1825.00
ส่วนของผผู้ถือหุ้้น333.0168.22448.2577.22596.7386.19336.4975.00
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)ปี 2564ปี 2563
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ488.4198.06564.8698.48399.3483.18449.2898.60
รายได้อื่น9.681.948.701.5280.7516.826.381.40
รายได้รวม498.09100.00573.56100.00480.09100.00455.66100.00
ต้นทุนขายและบริการ357.8171.84393.0468.53302.3162.97328.4872.09
ค่าใช้จ่ายในการขาย46.489.3350.278.7640.378.4143.419.53
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร66.9413.4461.5610.7354.5511.3652.5911.54
ต้นทุนทางการเงิน1.640.330.690.120.610.130.690.15
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม20.945.8517.374.420.000.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้6.161.2413.292.321.930.405.291.16
กำไรสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของยริษัทใหญ่)34.877.0040.587.0780.3216.7325.205.53
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงินหน่วยแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)ปี 2564ปี 2563
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่า1.733.122.182.78
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยวัน90.1188.9793.1894.88
ระยะเวลาชำรำะหนี้วัน57.5860.2564.4868.14
อัตรากำไรขั้นต้น(GP Margin)ร้อยละ26.7430.4224.3026.89
อัตรากำไรสุทธิร้อยละ8.0312.5716.735.53
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)ร้อยละ10.2416.6417.217.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)ร้อยละ7.4912.7414.085.70
อัตราการหมุนของสินทรัพย์เท่า0.931.010.841.03
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)เท่า0.470.300.160.33
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่า55.0195.21122.6310.94
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ123.05118.4853.2541.89
ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะการเงินงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563ปี 2562ปี 2563ปี 2562
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน246.6651.64235.4252.42246.6654.98235.4254.05
สินทรัพย์รวม477.64100.00449.10100.00448.67100.00435.51100.00
หนี้สินหมุนเวียน88.8518.60101.2122.5488.8519.80101.2123.24
หนี้สินรวม112.1823.49112.0624.95112.1825.00112.0625.73
ส่วนของผผู้ถือหุ้้น365.4576.51337.0475.05336.4975.00323.4574.27
 
ตรวจสอบแล้ว
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563ปี 2562ปี 2563ปี 2562
ล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละล้านบาทร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ449.2899.03474.9598.92449.2898.60474.9598.92
รายได้อื่น4.380.975.201.086.381.405.201.08
รายได้รวม453.66100.00480.14100.00455.66100.00480.14100.00
ต้นทุนขายและบริการ328.4872.41344.5071.75328.4872.09344.5071.75
ค่าใช้จ่ายในการขาย43.419.5754.8011.4143.419.5354.8011.41
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร52.5911.5945.269.4352.5911.5445.269.43
ต้นทุนทางการเงิน0.690.150.030.010.690.150.030.01
ส่วนแบ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม(17.37)(3.83)(6.80)(1.42)0.000.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้5.291.176.891.445.291.166.891.44
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (NP Margin)40.588.9435.457.3825.205.5328.655.97
 
ตรวจสอบแล้ว
อัตราส่วนทางการเงินหน่วยแสดงการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563ปี 2562ปี 2563ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่า2.782.332.782.33
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยวัน94.8866.9094.8866.90
ระยะเวลาชำรำะหนี้วัน68.1466.9994.8866.90
อัตรากำไรขั้นต้น(GP Margin)ร้อยละ26.8927.4726.8927.47
อัตรากำไรสุทธิร้อยละ8.947.385.535.97
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)ร้อยละ11.5510.947.649.13
อัตราการหมุนของสินทรัพย์เท่า0.981.101.031.13
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)เท่า0.310.330.330.35
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่า9.94(172.61)9.94(172.61)
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ33.8536.1241.8948.41

งบการเงินในแต่ละไตรมาส

ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
 
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี
  
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2ไตรมาสที่ 3รายปี