063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

แจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่ว ไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SE”) ได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่ว ไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (มหาชน)(“UBA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ มาเป็นระยะแล้วนั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ UBA ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 และ UBA ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ที่ราคา 1.7 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพมิ่ ทุนของ UBA โดยสรุป ดังนี้

1)สำหรับผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Rights) สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 09.00 -15.30น.)(รวม 3 วันทาการ) โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในรายละเอียดการจัดจำหน่ายและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ UBA สาหรับผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ที่จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

2)สำหรับผู้ลงทุนกลุ่มต่าง ๆ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 09.00 -15.30น.) (รวม 3 วันทำการ) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ UBA ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน
ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.(www.sec.or.th)

แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด (มหาชน)(UBA)

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด (มหาชน)(UBA)

ดาวน์โหลดเอกสาร