063-3935088

Customer Support

แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จํากัด (มหาชน) (“UBA”) ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“SE” หรือ “บริษัทฯ”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รับจัดสรรหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ UBA ไปแล้วนั้น โดยแบบคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ สาหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA ได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ UBA ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นั้น
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของ UBA ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA เพื่อเสนอขายต่อ ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA จานวนไม่เกิน 170,00,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.33 ของทุนชาระแล้วของ UBA ภายหลังการเพิ่มทุน โดยสามารถแบ่งสัดส่วนออกเป็น ดังนี้

1)อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่ประชาชนทั่วไป จานวน 144,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจานวนหุ้น IPO โดยแบ่งจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในส่วนนี้ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ UBA ไม่เกินร้อยละ 21.00 ของจานวนหุ้น IPO

2)อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ UBA ให้แก่กลุ่มที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA (Pre-emptive Rights) จานวนไม่เกิน 25,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 15.00 ของจานวนหุ้น IPO โดยหุ้นสามัญออกใหม่ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวสามารถนามารวมเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปได้

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นดังกล่าวในข้อ 2) จัดสรรให้แก่ SE ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน UBA จานวนไม่เกิน 10,200,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6.00 ของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ UBA ที่เสนอขายในครั้งนี้
ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของ SE ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ได้มีมติกาหนดให้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SE ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ อัตราส่วนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของ SE ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูล ในใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 1)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่นาไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1933 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา (“กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา”) หรือกฎหมายของประเทศอื่นใด และไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้นาไปจดทะเบียนภายใต้หน่วยงานกากับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศอื่นใดอีก (นอกประเทศไทย) จึงไม่สามารถที่จะเสนอขาย ขาย จานา หรือโอนขายอื่นใดในประเทศอื่น เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้น หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่ทาให้มีหน้าที่ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ และจะไม่มีการเสนอขาย หรือชักชวน หรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ในประเทศใดก็ตามที่การกระทาดังกล่าว ถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย และเพื่อมิให้มีข้อพิจารณาว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA อาจถือเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการทาให้ UBA มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศและมีหน้าที่ต้องดาเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย UBA ขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SE ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SE ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SE ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยตามข้อมูลที่ ประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SE ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นเท่านั้น (“ผู้ถือหุ้น SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) โดย UBA จะไม่เสนอขายหรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น SE ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SE ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น SE ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย ในการนี้ UBA มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใด หรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทาให้ หรืออาจเป็นผลให้
1)เป็นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ UBA หรือ
2)UBA มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
3)ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการนี้ UBA จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ตามข้อมูล ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ของบริษัทฯ ที่ กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม UBA อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวไว้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA ซึ่งรวมถึงการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นนั้นมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับ เหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงเหตุการณ์ และ/ หรือ ปัจจัยความผันผวนของตลาดทุน และเหตุการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดทุนทั่วโลกเกิดความผันผวน หรืออาจจะส่งผล กระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ UBA ในกรณีที่การ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ UBA มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึ้น จะ ส่งผลให้วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) เป็นอันเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

ทั้งนี้ SE จะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นต่อไป ผ่านการแจ้งข่าวของ SE บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และ/หรือ เว็บไซต์ของ SE (www.siameastsolutions.com)

โดยกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ที่จะเสนอขายให้แก้ผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 3 วันทาการ) โดยมีรายละเอียดการจองซื้อ เงื่อนไขการจองซื้อและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA รวมถึงข้อจากัดต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 4 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ UBA
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุใน “ใบรับรองการจองซื้อหุ้น” (ออกโดยบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น อาจแสดงความจานงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้จัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA ในครั้งนี้ก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นของ SE เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UBA จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ UBA ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการชาระเงินค่าจองซื้อ โปรดติดต่อกลับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส
ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2672-5858 www.globlex.co.th