063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

UBA บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานโครงการเดินระบบ บำรุงรักษา บริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ-ดินแดง ครอบคลุม 3 โรงบำบัดน้ำเสียของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มีจํานวน 8 แห่ง ได้แก่

  1. โรงบำบัดน้ำเสียสี่พระยา มีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  2. โรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี มีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  3. โรงบำบัดน้ำเสียรัตนโกสินทร์ มีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  4. โรงบำบัดน้ำเสียหนองแขม มีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 157,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  5. โรงบำบัดน้ำเสียทุ่งครุ มีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 65,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  6. โรงบำบัดน้ำเสียดินแดง มีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 350,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  7. โรงบำบัดน้ำเสียจตุจักร มีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 150,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
  8. โรงบำบัดน้ำเสียบางซื่อ มีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 120,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ระบบบําบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครสามารถบำบัดน้ำเสียได้รวมทั้งสิ้น 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

โดย UBA มีหน้าที่รับผิดชอบงานเดินระบบบำบัดน้ำเสียให้สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ถึง 3 โรงงาน จึงมีศักยภาพบำบัดน้ำเสียได้ 572,000  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งปริมาณที่บำบัดน้ำเสียได้เกินครึ่ง คิดเป็น 51 % ของศักยภาพบำบัดน้ำเสียทั้ง 8 โรงบำบัดของกรุงเทพฯ ต่อวัน

อ้างอิง : ThaiPublica