063-3935088

Customer Support

ประมวลภาพ

กิจกรรมสำคัญของเราเกี่ยวกับงานสัมมนาที่อาคารสยามอีสต์ จากผู้ผลิตสู่ผู้ใช้งาน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์, ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเลือกใช้,ซ่อมบำรุง,ดูแล รักษา ก่อให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมในงานอุตสาหกรรม

Knowledge Sharing จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ดำเนินการไปแล้วกว่า 120 หลักสูตร, มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 6,000 คน และจะจัดอย่างต่อเนื่องตลอดไป