063-3935088

Customer Support

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบปฏิทินไม่ใช้แล้วให้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้โครงการนำปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าไปทำหนังสือให้คนตาบอด

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 คุณเสรี ลีเกษม ทนายประจำบริษัท และตัวแทนพนักงานบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบปฏิทินไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย