063-3935088

Customer Support

บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น เตรียมขาย IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต. เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งคาดเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาส 1 ปี 2560

ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น ผู้จัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุนวัตกรรมอย่างครบวงจร เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชน จำนวน 60 ล้านหุ้น ระดมทุนใช้สร้างศูนย์บริการวิศวกรรม ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาส 1/60 ด้านผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ก้าวสู่ผู้นำธุรกิจจัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการสินค้าอุตสาหกรรม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์

        นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า หลังจาก บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO ล่าสุด ทาง ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง เป็นที่เรียบร้อย

ปัจจุบัน บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท หรือคิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนที่ออกและชำระแล้วมีจำนวน 90 ล้านบาท ซึ่งภายหลัง ก.ล.ต. อนุมัติให้เสนอขายหุ้น IPO และแบบไฟลิ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จะกำหนดวันที่เสนอขายหุ้น IPO ให้แก่ประชาชนทั่วไปและนำ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะอยู่ภายในไตรมาส 1 ของปี 2560 ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้ก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สนับสนุนงานบริการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้า พร้อมให้บริการและคำปรึกษาด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider

        นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมากว่า 23 ปี โดยมีสินค้าที่จำหน่ายกว่า 40 แบรนด์ รวมทั้งหมดกว่า 3,500 รายการ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการขยายสายการผลิต การก่อสร้างโรงงานใหม่ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพ โดยจำหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางจำหน่ายทางตรงให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน 70-80% ของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละปี และช่องทางจำหน่ายทางอ้อมผ่านกลุ่มผู้รับเหมาและร้านค้าปลีกที่เป็นตัวกลางช่วยกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้มากขึ้น

สำหรับแผนดำเนินงานนั้น บริษัทฯ จะลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมภายในพื้นที่สำนักงาน จังหวัดระยอง ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 1,750 ตารางเมตร รองรับการขยายงานให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบท่อ งานออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เป็นสถานที่ให้บริการประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลว ตลอดจนอุปกรณ์ในระบบท่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจและรายได้ในอนาคต

“เรามีวิสัยทัศน์ก้าวสู่ผู้นำในธุรกิจจัดหาและจำหน่าย พร้อมให้บริการในสินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป และยังเป็นผู้สรรหาสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่แตกต่างเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต” นางสาวอรสา กล่าว

        ด้านนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม สำหรับสูบส่งน้ำและของเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูงและโครงการน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งแบ่งเป็นปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงที่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายของเหลวใสและมีความหนืดต่ำ และปั๊มประเภทแทนที่บวกที่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายของเหลวที่มีความหนืดสูง
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ วัสดุเพื่อการดูดซึม อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสารและระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบท่อและข้อต่อ แท็งก์พลาสติก อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน เป็นต้น
3.กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบำรุง ได้แก่ กาว วัสดุยาแนว วัสดุเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย และงานบริการเคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

“เราเชื่อมั่นในจุดแข็งทางธุรกิจที่มีความหลากหลายของสินค้า ทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรในการจัดหาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดจนบริการก่อนและหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ที่ตั้งของสำนักงานที่อยู่ใน จ.ระยอง ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากที่สุดในประเทศ จึงทำให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายแสงเพชร กล่าว