063-3935088

Customer Support

พร้อมขยายธุรกิจพลังงานอย่างเต็มกำลัง

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567  ณ  ห้อง 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยผู้ถือหุ้น SE อนุมัติปันผลประจำปี 2566 ปันผลเป็นเงินสดรวม 0.026493 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายทั้งสิ้น 18,000,677.67 ล้านบาท คิดเป็น 29.30% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย กำหนดจ่ายภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งพัฒนาขีดความสามารถในทุกมิติ ESG เน้นคัดสรรสินค้าอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน รวมถึงให้บริการดูแลและซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอื่นๆ เพื่อวางรากฐานพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อ่านเรื่องนี้ต่อที่: https://www.kaohoon.com/news/670230