คณะกรรมการผู้บริหาร

คณะกรรมการผู้บริหาร

นางสาวอรสา วิมลเฉลา Ms. Orasa Wimolchalao uai

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเกริก ลีเกษม Mr. Krirk Leekasem uai

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem uai

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการบริหาร

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม uai

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

5. นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ uai

นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ


ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ Mr. David Samanyaporn uai

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

6. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์ uai

นางพิมพ์ชนก ขำอินทร์


ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานกรุงเทพฯ