คณะกรรมการผู้บริหาร

คณะกรรมการผู้บริหาร

OV

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

KL

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


ประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

6. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์

นางพิมพ์ชนก ขำอินทร์


ผู้จัดการฝ่ายขาย

PDear web

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


ผู้จัดการแผนกบัญชี/รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

Wasu web

นางสาววสุ มุกดามณี


Commercial Support Division Manager

5. นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ

นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ


ผู้ช่วย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ