คณะกรรมการผู้บริหาร

คณะกรรมการผู้บริหาร

OV uai

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

KL uai

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem uai

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการบริหาร

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม uai

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

6. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์ uai

นางพิมพ์ชนก ขำอินทร์


ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ขายและการตลาด

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ Mr. David Samanyaporn uai

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

5. นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ uai

นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ


ผู้ช่วย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ