คณะกรรมการผู้บริหาร

คณะกรรมการผู้บริหาร

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธรานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการบริหาร

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ


ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม

นางพิมพ์ชนก ขำอินทร์


ผู้จัดการฝ่ายขาย สำนักงานกรุงเทพฯ

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน