063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย > คณะกรรมการบริหาร

นางสาวอรสา วิมลเฉลา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเกริก ลีเกษม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสิทธิชัย ลีเกษม

กรรมการ

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / ผู้จัดการแผนกบัญชี

นางสาววสุ มุกดามณี

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนเชิงพาณิชย์