063-3935088

Customer Support

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) ได้กาหนดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ ของเราเป็นไปตามข้อตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  หากคุณไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขตามนโยบายของเราได้ 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท สยามอีสต์ โซลููชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

SE เราเคารพและให้ความสำคัญในสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและภายนอก โดยเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการปกป้องข้อมูลของท่าน

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการนอกจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัท สยามอีสต์ โซลููชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุุณธรรม

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยึดมั่นในการดำเนินธุุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ของบริษัทโดยนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น ในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย