COO SE ร่วมอบรม
หลักสูตรพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 15 โดย กอ.รมน.

สำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจปีนี้ SE ยังคงดำเนินธุรกิจที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น อาทิ การผลิตรถยนต์(EV), บรรจุภัณฑ์(Packaging Plastic), อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage), พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

2024 02 01 COO SE ร่วมกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์เครือ scaled

คุณพรชัย ตันติสุนทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมและยังได้รับเสียงโหวตให้เป็นประธานรุ่น ในหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 15 ประจำปี 2567 จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อพัฒนาความร่วมมือระดับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคสื่อมวลชน ในการบูรณาการ และ ประสานงานด้านความมั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.) ศึกษาดูงานทำกิจกรรมสัมพันธ์ การดำรงชีพในภูมิประเทศ การทดสอบกำลังใจ ดูการทำแปลงเกษตรพอเพียงและฟังบรรยาย “โคก หนอง นา”

“หลักสูตร พคบ.15 ถือเป็นหลักสูตรที่ได้ทำความรู้จักกับพี่ๆข้าราชการ หน่วยงาน เอกชนต่างๆ โดยผ่านการทำกิจกรรมที่ผ่านมาทำให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นพี่น้องกัน ดังนั้น หลักสูตรนี้ทำให้เราได้คอนเน็กชั่น รวมถึงคำแนะนำที่เราจะนำไปทำงาน ใช้ชีวิตในอนาคต โดยวันนี้เราดูงานเรื่องโคกหนองนา โมเดล ทำให้ได้ประสบการณ์ ความรู้ว่าเรามีที่แค่ครึ่งไร่หรือ 1 ไร่ สามารถทำเกษตรพอเพียงได้ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก” คุณพรชัย ตันติสุนทโรดม กล่าว

ซึ่งหลักสูตรนี้ สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัทฯ ด้านสังคมและชุมชน (ข้อ 6) : ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ/หรือ ประยุกต์ใช้มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีของอุตสาหกรรม และ/หรือภาคส่วนต่างๆ

S 41287776
S 41287777