00 cover

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ถือเป็นวันครบรอบ 29 ปี
ของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
.
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
ทำบุญบริษัทเนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปี ครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมี ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ และ คุณอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานพิธี ทีมผู้บริหารพร้อมทั้งพนักงานกว่า 100 คน ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
หลังจากนั้นช่วงบ่าย คุณเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมพนักงานสยามอีสต์ เดินทางไปทำกิจกรรม CSR ทำความสะอาด กวาดลานวัด บริเวณรอบโบสถ์วิหาร เก็บขยะ กวาดใบไม้ ขัดพื้น ล้างห้องน้ำภายในวัด ณ วัดห้วยโป่ง จ.ระยอง รวมทั้งถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทางวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มี จิตสาธารณะ และเป็นการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพุทธศาสนิกชนสืบไป
.
#SE #SiamEastSolutions
#29th_SE_Anniversary
#solutionsexcellence
#SE_Society #SE_GoodSevice
#SE_TheBestEngineer