9 uai

SE บริจาคชุดตรวจไข้เลือดออก

เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการระบาดของโรคไข้เลือดออกหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย

โดย คุณอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
มอบหมายให้คุณ สิทธิชัย ลีเกษม กรรมการบริหารบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นตัวแทนบริจาคชุดตรวจไข้เลือดออก รวม 200 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลบางซ้าย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมส่งกำลังใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการปันสุขเพื่อสังคม