OV

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

KL

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Wasu web

นางสาววสุ มุกดามณี


Commercial Support Division Manager

PDear web

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน