รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/05/2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) %หุ้น
1 น.ส. อรสา วิมลเฉลา 266,659,648 40.700
2 นายเกริก ลีเกษม 138,962,817 21.210
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,819,957 1.957
4 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 10,826,770 1.652
5 นายโกวิท พัววิไล 5,670,000 0.865
6 นายถิรวัตน์ จิรการุณย์พงศ์ 5,004,500 0.764
7 นายสุรเชษฐ์ ชับปัทมานนท์ 4,944,450 0.755
8 นางกฤติกา พัววิไล 4,856,250 0.741
9 น.ส.หล้า มะโนจิตร 4,749,000 0.725
10 นายไพบูลย์ ทวีรุจจนะ 3,675,000 0.561
11 นายประกิต กาญจนชุมพล 3,567,030 0.544