รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/2563 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) %หุ้น
1 น.ส. อรสา วิมลเฉลา 95,796,400 39.92
2 นายเกริก ลีเกษม 49,655,700 20.69
3 นายแสงเพชร ต้นทะอธิพานิช 27,085,700 11.29
4 นางกฤติกา พัววิไล 8,500,000 3.54
5 นายณัฐพล อึ้งมณีประเสริฐ 3,850,000 1.60
6 นางจิดาภา กันตสุสิระ 2,075,600 0.86
7 นายวินิจ หงนิพนธ์ 1,500,000 0.63
8 นายอนุรักษ์ บุญแสวง 1,214,800 0.51