Service Business


“Besides the quality equipment and goods supply”

Service Business

นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพแล้ว สยามอีสต์ยังมีบริการต่างๆ โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง ดังนี้
– งานติดตั้ง ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และโอเวอร์ฮอล ปั้มและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
– งานเคลือบผิวปั้ม อุปกรณ์ และพื้นผิว โดยผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์
– งานหุ้มฉนวนร้อน/เย็น รวมทั้งการหุ้มฉนวนลดเสียง โดยผลิตภัณฑ์อาร์มาเซล
– งานออกแบบและติดตั้งท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติกโพลีเอทีลีน (PE lined Galvanize pipe), ท่อพลาสติก HDPE, PP-R, UPVC, CPVC,
GRE(Glass Reinforced Epoxy)
– งานตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องสูบของเหลว
– การให้บริการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

Besides the quality equipments and goods supply, SiamEast also provides a variety services to the customers which are
– Pump and Equipment installation, Commissioning, Test run, Repair and Overhaul- Pump, equipment and floor coating
by Loctite products
– hot/cold and sound insulation by Amacell products
– Piping design and replacement by PE-Lined steel pipe(Syler), HDPE, PP-R, UPVC, CPVC or GRE pipes (Glass reinforced Epoxy)
– Pump Energy Audit Service
– Any kind of services requested by the customer

Our Service

งานติดตั้ง ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และโอเวอร์ฮอล ปั้มและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
ให้บริการที่รวดเร็วและแม่นยำ ในการติดตั้ง ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมบำรุงปั้ม และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ สามารถเข้าถึง และแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยทีมช่างที่มีความชำนาญงาน และมีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะสินค้าที่สยามอีสต์เป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพ อะไหล่แท้ และการให้บริการอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ สยามอีสต์ยังเป็นศูนย์ซ่อมโดยตรงของปั้มกรุนฟอสอีกด้วย

Pump and Equipment installation, Commissioning, Test run, Repair and Overhaul
Provide fast and acculate service to repair and overhaul various kind of pumps and equipments, good approach and problem solving by SiamEast experienced service team especially pumps and equipments supplied by SiamEast. SiamEast is also grundfos Authorized service center.


งานเคลือบผิวปั้ม อุปกรณ์ และพื้นผิวโดยผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์
ให้บริการเคลือบพื้นผิวของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊ม, วาล์ว, ถัง, ท่อ, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger),พื้นผิวเหล็กและคอนกรีตภายใน/ภายนอกอาคารและบริเวณเขตกระบวนการผลิต, บ่อพักน้ำ ฯลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
– เพื่อลดปัญหาการสึกหรอ (Abrasion) และการผุกร่อน (Corrosion) ของผิววัสดุ
– เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
– เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ กรด ด่าง สารเคมีชนิดต่างๆ ใน บ่อพักน้ำหรือถังเก็บสารเคมี
– เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน (Energy Saving) สำหรับปั๊มต่างๆ เนื่องด้วยผิวที่ทำการ เคลือบจะมีความเรียบมันและลื่น จึงทำให้ปั๊มใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง

Pump, equipment and floor coating by Loctite products,
Provide the coating service to the equipments or any materials such as pump, valve, tank, pipe, heat exchanger, steel surface, outdoor/indoor concrete surface, sump ect. In order to
– Decrease abrasion and corrosion problem on any surfaces
– Extend equipment part lifetime
– Prevent any leakage of water, acid, alkali or any chemicals from sump or chemical tank
– Save energy on any coating equipment such as pump energy consumption (smooth and slip surface)


งานหุ้มฉนวนร้อน/เย็น รวมทั้งการหุ้มฉนวนลดเสียง โดยผลิตภัณฑ์อาร์มาเซล
ให้บริการงานหุ้มฉนวน และจำหน่ายฉนวน (Insulation) กันความร้อน/ความเย็น/ลดเสียง สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์ว, ถัง, ท่อ, หน้าแปลน, เครื่องกังหัน (Turbine), เตาหลอม (Furnace) ฯลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ
– เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสความร้อน, ความเย็น ที่อุปกรณ์ต่างๆ
– เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงดัง (ตามกฎหมายกำหนดไว้ ห้ามเกิน 85 เดซิเบล)
– เพื่อปกป้องการสูญเสียพลังงานความร้อนและความเย็นระหว่างกระบวนการผลิต
– เพื่อการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ไปในการสร้างพลังงาน ที่เกิดการสูญเสียไประหว่างการผลิต

Hot, cold and sound insulation by Armacell products
Supply and install hot, cold and sound insulation for any equipments such as valve, tank, pipe, flange, Turbine, furnace etc. in order to
– Prevent danger from hot, cold contact
– Prevent danger from noise (noise must be lower than 85 dbA by law)
– Prevent heat or cold loss
– Save Energy consumption due to heat, cold loss


งานออกแบบและติดตั้งท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติกโพลีเอทีลีน (PE lined Galvanize pipe), ท่อพลาสติก HDPE, PP-R, UPVC, CPVC, GRE(Glass Reinforced Epoxy)
ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย เปลี่ยนแปลง ระบบท่อภายใน และภายนอก โรงงาน รวมถึงท่อใต้ดิน โดยใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติกโพลีเอทีลีน (PE lined Galvanize pipe), ท่อพลาสติก HDPE, PP-R, UPVC, CPVC, GRE pipe(Glass Reinforced Epoxy) ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้า

Piping design and replacement by PE-Lined steel pipe(Syler), HDPE, PP-R, UPVC, CPVC or GRE pipes (Glass reinforced Epoxy)
Supply, design and install piping system or replace the existing pipeline , indoor, outdoor or underground pipeline by PE line Galvanized pipe, HDPE pipe, PP-R, UPVC, CPVC, GRE pipe(Glass Reinforced Epoxy) which depends on customer application


งานตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องสูบของเหลว
ให้บริการตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องสูบของเหลว(Pump Energy Audit) โดยใช้เครื่องมือและ Software ที่ Grundfos พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้วัดปริมาณการไหล ความดันของของเหลว และ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ นำมาประมวลผล และวิเคราะห์ จากนั้น จะเสนอแนะวิธีการปรับลดการใช้พลังงานต่อไป

Pump Energy Audit Service
Provide Pump Energy Audit Service using Audit tool and software developed by Grundfos in order to measure pump flowrate, pump head and pump energy consumption. All data are collected and analyzed then the audit result and recommendation will be sent to the customer.


งานบริการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
สยามอีสต์ ยังให้บริการในงานต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ อาทิเช่น งานขึงตะแกรงเหล็ก เป็นต้น

Any kind of services requested by the customer
SiamEast also provide any kind of service requested by customer such as mesh installation etc.