1. ความต้องการ ชุดทดสอบหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใชต้ รวจหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะ เป็นชุดทดสอบเชิงคุณภาพสาหรับใช้

ตรวจคัดกรอง(Screeningtest)เบื้องต้น แบบรวดเร็ว

3. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

3.1 ชุดทดสอบมีลกัษณะเป็นตลบั (Device)
3.2 ชุดทดสอบบรรจุในซองอลูมิเนียม 1 ตลับ / ซอง มีสารดูดความชื้นและหลอดหยดตัวอย่างอยู่ภายในทุกซอง
3.3 ขนาดบรรจุ 40 ชุดทดสอบ / กล่อง
3.4 ตลับทดสอบเป็นชนิดใช้ครั้งเดียวมีอักษรระบุชื่อการทดสอบ “MET” อยู่ด้านบนของตลับสังเกตได้ชัดเจน
3.5 ตลับทดสอบมีขนาดความกวา้ ง 20 มิลลิเมตร ยาว 80 มิลลิเมตร
3.6 สามารถเก็บรักษาชุดทดสอบได้ที่อุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียสจนถึงวันหมดอายุ
3.7 ซองบรรจุระบุชื่อชุดทดสอบรุ่นการผลิตวนัหมดอายุชื่อบริษัทผู้ผลิตและ cut-off ไว้อย่างชัดเจน
3.8 มีเอกสารกำกับการใช้ที่มีรูปภาพแสดงวิธีการใช้งานและการแปลผลการทดสอบไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย
3.9 ชุดทดสอบมีอายกุารใช้งาน 36 เดือนนับจากวันที่ผลิต

4. คณุสมบัติทางเทคนิค

4.1 เป็นชุดทดสอบที่ใช้หลัก การอิมมูโนโครมาโตกราฟฟิค(Immunochromatographicassay)แบบcompetitive binding ระหว่าง drugproteinconjugates กับ drug จากตัวอย่างตรวจที่เป็นปัสสาวะ

4.2 ทดสอบมีค่าcut–offเท่ากบั 1,000 ng/ml
4.3 สามารถอ่านผลการตรวจได้ด้วยตาเปล่า ภายในเวลา 1-10 นาที
4.4 ชุดทดสอบมีผลการศึกษาค่าความไว 94.44% ความจาเพาะ 94.67% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน GC/MS
4.5 ไม่มีผลบวกลวงกับสารดังแสดงในตารางที่ 1 ที่ความเข้มข้น 100 μg / ml

เงื่อนไขอื่น ๆ

5.1 ผลิตภัณฑ์ถูกผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 13485

5.2 เป็นผลิตภณัฑท์ี่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยรวมถึงสามารถแสดงหลกัฐานรับรองผลิตภณัฑไ์ด้

5.3 บริษทั ผู้จัดจำหน่ายเป็นบริษัท ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001

กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคาทุกครั้งก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ
*ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่รวมค่าจัดส่ง*


หมวดหมู่ ป้ายกำกับ ,

Privacy Preference Center