ลักษณะการประกอบธุรกิจ

SiamEast Solutions Public Company Limited หรือ SE บริษัทจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์

ได้แก่

กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division)
กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ กระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division)
กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division)
กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ (Medical Supplies)
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ (Service Business)

โดยจะทำธุรกิจตาม Vision (Solutions Excellence) กับ Core Value (FAST) และให้ความสำคัญในขยายธุรกิจด้าน Integrated Supply หรือการยื่นราคากับลูกค้า, Customer Managed Inventory หรือการเก็บ Stock ให้กับทางลูกค้า และส่งสินค้าตามความต้องการองลูกค้า, Vendor Managed Inventory หรือ การทำ Consignment Stock นั่นเอง
นอกจากนี้ทางบริษัทยัง เน้น Preventive Maintenance Contract กับ Energy Optimization โดยใช้ Insulation, Internet of Things (IoT), Technology ใหม่ๆ ของทาง Supplier

ปัจจุปัน SE มี บริษัท ร่วมทุน กับ บริษัทลูกทั้งหมด 3 บริษัท ดังนี้:
1. OKS Group Holding Company Limited
ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อการลงทุน โดยถือหุ้นในบริษัทอื่นๆเป็นหลัก และสามารถช่วยให้บริษัทในกลุ่มต่างๆสามารถ เพิ่ม Efficiency ในการทำงาน หรือ New Business ได้

2. Kessel (Thailand) Company Limited
เป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้ บริการติดตั้ง ท่อ วาล์ว หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ทนทาน ต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและความร้อน ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม Product Pipe Lining ของ Kessel โดยอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า Resistoflex ที่ถือสิทธิบัตรโดย กลุ่ม Crane Co. ซึ่งอยู่ในตลาด NYSE ของ America โดย Kessel (Thailand) เป็นผู้ผลิตเพียงผู้เดียว และ ตัวแทนจําหน่ายรายเดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์วาล์ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า XOMOX และมีอุปกรณ์อื่น ของ DE DIETRICH Glass Lining อีกด้วย

3. Utility Business Alliance Public Company Limited
เป็นบริษัทอันดับต้นๆของประเทศไทย ที่ทำธุกิจบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐถึง 85% และเอกชนอีก 15% ทั้งนี้ทั้งนั้น UBA สามารถ ช่วย SE ขยายฐานลูกค้าด้านภาครัฐได้มากขึ้น ปัจจุปัน UBA บำบัด น้ำเสียวันละ มากกว่า 600,000 คิว ต่อวัน

messageImage 1676534461101 uai

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของ SiamEast Solutions Public Company Limited
บริษัทจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์

ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ กระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ (Medical Supplies) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ (Service Business)

ปั๊มเป็นอุปกรณ์สูบส่งของเหลวโดยอาศัยพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดเพื่อเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งอาจเป็นการเคลื่อนย้ายในทิศทางจากที่ต่ำไปยังที่สูงกว่าหรือในระยะทางที่ไกลออกไป ปั๊มที่บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภคและกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ประโยชน์ในโรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูง และโครงการน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลวสามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานของปั๊มได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Pump) และปั๊มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump)

  • ปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยง (Centrifugal Pump)
    ปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยง หรือเรียกกันทั่วไปว่า ปั๊มหอยโข่ง เป็นปั๊มที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม มีหลักการทำงานโดยการถ่ายเทกำลังจากเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไปยังใบพัดของปั๊มเพื่อให้เกิดกำลังขับหมุน ซึ่งจะดูดของเหลวเข้าตรงกลางใบพัดและเหวี่ยงออกทำให้เกิดการไหลเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลางของใบพัดไปสู่แนวเส้นรอบวงทุกทิศทางและไหลรวมกันในตัวปั๊มไปออกทางท่อจ่าย ซึ่งจะสูบส่งของเหลวดังกล่าวไปยังจุดหมายตามที่ต้องการ

ปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงใช้กับของเหลวที่มีลักษณะใสและมีความหนืดต่ำ เช่น น้ำประปา น้ำร้อน น้ำหล่อเย็น น้ำเสีย น้ำดับเพลิง ของเหลวใส สารเคมี เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณูปโภค (Utility System) และกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) โดยปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงที่บริษัทฯ จัดหาและจำหน่าย มีหลากหลายดีไซน์ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งและการใช้งาน

  • ปั๊มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pump) ปั๊มประเภทแทนที่บวกมีหลักการทำงานโดยการสร้างโพรงขยายภายในตัวปั๊มในขณะที่ปั๊มหมุนหรือสูบเพื่อให้ของเหลวไหลเข้าไปแทนที่โพรงภายในตัวปั๊ม หลังจากนั้น ของเหลวจะถูกผลักออกเนื่องจากพื้นที่ของโพรงภายในตัวปั๊มลดลงจากการอัดส่งของปั๊ม ซึ่งของเหลวจะถูกส่งไปยังจุดหมายตามที่ต้องการ ปั๊มประเภทแทนที่บวกใช้กับของเหลวที่มีความหนืดสูง มีกากตะกอนเจือปน เช่น น้ำมันพืช กาว โฟม ยางมะตอย เป็นต้น และสามารถใช้กับของเหลวใสบางประเภทที่ต้องการแรงดันสูง ส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (Process Industry) โดยปั๊มประเภทแทนที่บวกที่บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายมีหลากหลายดีไซน์ เพื่อให้เหมาะสมกับ ลักษณะการใช้งานนอกจากนี้ บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องอัดก๊าซ Liquid Ring (Liquid Ring Compressor) และเครื่องอัดก๊าซ Centrifugal (Centrifugal Compressor)

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่ให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับปั๊มตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การคัดเลือกประเภทปั๊มที่เหมาะสม การประกอบอุปกรณ์และส่วนประกอบปั๊ม การให้คำแนะนำในการติดตั้ง และการทดสอบการทำงานของปั๊มในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาปั๊มแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้บริการหลังการขาย ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข (Corrective Maintenance) อุปกรณ์ในระบบปั๊ม รวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้บริการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊ม (Energy Audit Service) โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปั๊มโดยการวัดค่าการทำงานต่างๆ เช่น อัตราการไหล แรงดัน กำลังไฟฟ้าที่ใช้ เป็นต้น และจัดทำรายงานพร้อมสรุปผลการวิเคราะห์และวิธีการแก้ไขเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
1.อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ วัสดุเพื่อการดูดซึม อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน และระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบำบัดมลพิษทางอากาศ รายละเอียดดังนี้
    •อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ (Separation Unit)
        • สเตรนเนอร์ (Strainer) เป็นอุปกรณ์กรองแยกของแข็งที่มีขนาดมากกว่า 25 ไมครอนขึ้นไป ออกจากระบบท่อส่งของเหลว เช่น การกรองน้ำดิบเพื่อเอาเศษตะกอนหรือทรายออกก่อนส่งน้ำที่ไม่มีสารแขวนลอยปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต (1 มิลลิเมตร เท่ากับ 1,000 ไมครอน)
        • ฟิลเตอร์ (Filter) ฟิลเตอร์จะกรองวัสดุได้ละเอียดกว่าสเตรนเนอร์ โดยสามารถกรองวัสดุที่มีขนาดเล็กกว่า 25 ไมครอน ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมีภัณฑ์ โรงงานเส้นใย เป็นต้น
        • เครื่องเหวี่ยงแยกตะกอน (Decanter Centrifuge) เป็นอุปกรณ์แยกของแข็งออกจากของเหลวโดยใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Force) แบบต่อเนื่อง เพื่อให้สิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุที่ต้องการแยกตกตะกอนและถูกลำเลียงออกมา
        • เครื่องดักละอองน้ำ (Mist Eliminator) เป็นอุปกรณ์ดักจับไอระเหยของของเหลวออกจากก๊าซ เพื่อให้ก๊าซที่ผ่านออกไปปราศจากไอระเหยที่เป็นมลภาวะ หรือลดอัตราการสูญเสียไอระเหยที่มีมูลค่าสูงในกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี เป็นต้น
    • วัสดุเพื่อการดูดซึม (Absorption Unit)
        • สารดูดความชื้น (Molecular Sieve) เป็นสารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการดูดของเหลวซึ่งเป็นสารที่ไม่ต้องการออกจากวัตถุดิบ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี โรงงานน้ำตาล เป็นต้น
        • ตัวรองสารเร่งการทำปฏิกิริยา (Ceramic Catalyst Bed Support) เป็นสารเซรามิกที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมป้องกันการไหลออกของสารระหว่างการทำเพื่อ ทำให้กระบวนการทำปฏิกิริยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี เป็นต้น
    • อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสาร (Distillation Unit) เป็นอุปกรณ์ในหอกลั่นแบบลำดับส่วนซึ่งเป็นกระบวนการแยกสารประกอบทางเคมีออกจากกันให้อยู่ในรูปขององค์ประกอบย่อยแต่ละตัว โดยใช้ความแตกต่างของจุดเดือด ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี และโรงงานเคมี เป็นต้น
    • ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการเผาไหม้และความร้อน (Thermal and Combustion Unit) เป็นระบบอุปกรณ์ส่งถ่ายความร้อนสำหรับเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ของเหลวหรือก๊าซ ได้แก่ เตาเผาความร้อนสูง เครื่องส่งผ่านความร้อน หอเผาทิ้ง ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
    • ระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบำบัดมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Treatment Unit) เป็นระบบอุปกรณ์บำบัดไอระเหยที่เป็นพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนเพื่อให้ไอระเหยดังกล่าวแปรสภาพเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โรงงานเคมี โรงงานผลิตสารเคลือบผิว โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตสี เป็นต้น
2. ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
    • ระบบท่อและข้อต่อ
        • ท่อ (Pipe) เป็นตัวกลางในการไหลผ่านของของเหลวจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งท่อที่บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพที่สามารถป้องกันการสึกกร่อนและเกิดสนิม มีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท รายละเอียดดังนี้
        • ท่อพลาสติก (Plastic Pipe) เป็นท่อที่ทำจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงและมีน้ำหนักเบา ได้แก่ U-PVC ,C-PVC ,PP-R และ HDPE (High Density Polyethylene) มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อน เกิดสนิมและทนต่อการสึกกร่อนจากการเสียดสีของตะกอนหรือเศษของแข็งต่างๆ ได้
    • ท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติก (PE Lined Galvanize Pipe) เป็นท่อเหล็กชุบด้วยสังกะสี โดยภายในบุด้วยพลาสติก PE จึงเป็นการรวมเอาประโยชน์ของพลาสติกและเหล็กมาใช้งาน โดยพลาสติกที่บุอยู่ภายใน ทำให้ลดการเกิดสนิมหรือตะกรันเกาะบนผิวภายในท่อ ส่วนภายนอกเป็นโครงสร้างเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรับแรงดันน้ำได้สูง ส่วนใหญ่ใช้ในระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบน้ำดิบ น้ำประปา น้ำดี น้ำเย็น น้ำร้อน เป็นต้น
    • ท่อดับเพลิง (Sprinkle Pipe) เป็นท่อเหล็กดำเคลือบน้ำมันขัดเงา ที่ได้รับมาตรฐาน FM Approved ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของการใช้ท่อน้ำดับเพลิงในระดับสากล เหมาะสำหรับงานระบบท่อดับเพลิงในโรงงานและอาคาร
    • แท็งก์พลาสติก (Plastic Tank) เป็นอุปกรณ์ทำจากพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene) สำหรับเก็บกักน้ำและของเหลว เช่น น้ำดี น้ำเสีย และสารเคมี โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งบนดินและใต้ดิน ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร รวมถึงใช้เป็นถังบำบัดน้ำเสีย
    • อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (Pressure / Vacuum Release and Control)
        •วาล์วหายใจ (Breather Valve) ) เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมค่าความดันภายในระบบให้อยู่ในระดับคงที่ ส่วนใหญ่จะติดตั้งกับถังบรรจุของเหลวหรือก๊าซซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ถังเกิดการยุบตัวหรือขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเมื่อมีการถ่ายเทออกและสูบเข้าของของเหลวหรือก๊าซในกระบวนการ
        •ลิ้นแตกระบายความดัน (Rupture Disc) ) เพื่อระบายแรงดันออกในกรณีที่แรงดันและอุณหภูมิในระบบสูงเกินกว่าที่กำหนด ลิ้นแตกระบายความดันที่ถูกติดตั้งไว้จะแตกออก เพื่อปล่อยแรงดันออกนอกระบบ โดยเป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันความปลอดภัยไม่ให้ระบบหรืออุปกรณ์อื่นเกิดความเสียหายรุนแรงหรือเสียหายต่อเนื่องจากแรงดันที่เกิดขึ้น
    • ระบบป้องกันและระงับการระเบิด (Explosion Protection and Suppression System) เป็นระบบอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและติดตั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการระเบิดของอุปกรณ์ในกระบวนการส่วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีละอองฝุ่นสูง เช่น โรงงานผลิตนมผง กาแฟ เม็ดสี แป้ง เป็นต้น และอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากถ่านหินผง เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตปูนซีเมนต์ ประกอบด้วย
        • แผ่นแตกระบายแรงดัน (Explosion Vent)  ทำหน้าที่ระบายแรงดันภายในระบบอุปกรณ์เมื่อเกิดการระเบิด โดยแผ่นจะแตกออกเมื่อแรงดันในระบบมีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อลดความสูญเสียรุนแรงของระบบอุปกรณ์ในโรงงาน
        • อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบไร้เปลวไฟ (Flameless Explosion Venting) มีลักษณะเป็นตะแกรงทรงกระบอกซึ่งจะถูกติดตั้งไว้กับถังหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด เป็นอุปกรณ์ที่อับอากาศซึ่งจะช่วยดับเปลวไฟอย่างฉับพลัน เพื่อป้องกันไม่ให้เปลวไฟที่เกิดจากการระเบิดภายในระบบลุกลามออกมาสู่ภายนอก
        • วาล์วตัดตอน (Isolation Valve) โดยจะทำหน้าที่ป้องกันไฟที่เกิดจากการระเบิดภายในอุปกรณ์ไม่ให้ลุกลามผ่านท่อไปยังจุดอื่นๆ ของระบบ
        • สเปรย์ระงับประกายไฟ (Explosion Suppression) จะสามารถตรวจจับประกายไฟหรือเพลิงไหม้ภายในระบบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟจะส่งสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานโดยการฉีดสารเคมีเพื่อดับเพลิงบริษัทฯ มีทีมวิศวกรฝ่ายขายที่ให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การคัดเลือกประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสม การให้คำแนะนำในการติดตั้ง และการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

ผลิตภัณฑ์กาว (Adhesive)
• กาวไซยาโนอะคริเลต (Cyanoacrylate) เป็นกาวที่ใช้ระยะเวลาการยึดติดน้อย ใช้ปะติดชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก และสามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น พลาสติก ยาง โลหะ หนัง กระดาษ แก้ว เซรามิก เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบชิ้นส่วนในสายการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมถึงงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ
• กาวอะนาโรบิค (Anaerobic) เป็นกาวที่จะเกิดการแข็งตัวและยึดติดกับชิ้นงานเมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่มีอากาศและใช้กับงานยึดติดโลหะกับโลหะเท่านั้น กาวอะนาโรบิคแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้
• น้ำยาล็อคเกลียว (Thread Locking) เป็นน้ำยาที่ใช้สำหรับยึดติดสลักเกลียวและชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว เช่น สกรู น็อตยึด เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ไห้เกลียวคลายตัวและสูญเสียแรงยึด
• น้ำยาซีลเกลียว (Thread Sealing) เป็นน้ำยาที่ใช้แทรกซึมในช่องระหว่างเกลียวของท่อ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซระหว่างบริเวณเกลียวเชื่อมต่อของจุดต่อท่อ สามารถนำมาใช้แทนเทปพันเกลียวและน้ำยาทำท่อได้ ส่วนใหญ่ใช้ในการซีลเกลียวท่อ เช่น ท่อน้ำดื่ม ท่อแรงดันสูง เป็นต้น
• น้ำยาตรึงเพลา (Retaining) เป็นน้ำยาเชื่อมชิ้นส่วนโลหะที่เป็นการประกอบแบบสวมใส่ โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่มีรูปทรงกระบอก เช่น แบริ่ง (Bearing), บูชชิ่ง (Bushing), ปลอก (Sleeves), สลัก (Pins), หมุด (Hubs) เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของชิ้นส่วนบริเวณสวมอัดและยึดชิ้นส่วนไม่ให้หลุดหลวมได้ ส่วนใหญ่ใช้ซ่อมเบ้าลูกปืน ยึดบูช ตรึงเพลาเกียร์หรือรอก เป็นต้น
• ปะเก็นเหลว (Gasketing) เป็นน้ำยาสำหรับยึดหรือประกบหน้ำแปลนโลหะเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซออกจากระบบอุปกรณ์ตรงบริเวณรอยต่อหน้ำแปลน เนื่องจากหน้ำสัมผัสของหน้ำแปลนทั้งสองที่มาประกบกันนั้นอาจมีความเรียบไม่เพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหลได้ ซึ่งปะเก็นเหลวจะสามารถแทรกซึมลงในร่องระหว่างวัสดุที่ประกบกันได้อย่างสมบูรณ์
• ปะเก็นแผ่น (Gasket Sheet) และปะเก็นวงโลหะ (Spiral Wound Gasket) เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่นกั้นระหว่างหน้ำสัมผัสวัสดุสองชิ้นที่จะนำมายึดหรือประกบติดกัน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลว ก๊าซ หรือ อากาศ ออกจากข้อต่อหน้ำแปลนท่อ อุปกรณ์ และเครื่องจักร โดยปะเก็นแผ่นและปะเก็นวงโลหะทำมาจากวัสดุหลายชนิดตามคุณสมบัติการใช้งานและความสามารถการทนต่ออุณหภูมิ แรงดัน สารเคมี
• กาวอีพ๊อกซี่ (Epoxy) เป็นกาวที่เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมทั่วไปในลักษณะการปะ อุด เชื่อม ผนึกรอยรั่วซึมของวัสดุ เช่น ไม้ เหล็ก อะลูมิเนียม สังกะสี คอนกรีต กระจก กระเบื้อง เป็นต้น
• วัสดุยาแนว (Sealant) เป็นวัสดุที่ใช้อุดร่องระหว่างรอยต่อของพื้นผิว เพื่อป้องกันการรั่วไหลผ่านรอยแยกที่เกิดจากการขยายตัวหรือเสื่อมสภาพของพื้นผิวตามอายุการใช้งาน วัสดุยาแนวแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน
• ซิลิโคนยาแนว (Silicone Sealant) เป็นยาแนวสำหรับรอยแยกขนาดเล็ก ใช้ได้กับงานทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเฉพาะวัสดุที่มีพื้นผิวมันเงา เช่น กระจก อะลูมิเนียม เซรามิก โลหะ เป็นต้น มีความทนทำนต่อรังสียูวีและสารเคมี แต่ไม่สามารถทำสีทับได้
• อะครีลิคยาแนว (Acrylic Sealant) เป็นยาแนวที่ใช้สำหรับทำเพื่อป้องกันหรือซ่อมแซมรอยรั่วและแตกร้าวในบริเวณอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เช่น หลังคา รางน้ำฝาผนัง ระเบียง เป็นต้น มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงและสามารถทำสีทับได้
• โพลียูริเทนยาแนว (Polyurethane Sealant) เป็นยาแนวที่สามารถยึดเกาะกับคอนกรีต มีความยืดหยุ่นสูง ทนทำนต่อรังสียูวี และสามารถทำสีทับได้ ส่วนใหญ่ใช้กับรอยต่อของผนังอาคาร งานไม้ และวงกบประตูหรือหน้ำต่าง

วัสดุเคลือบผิว
• น้ำยาเคลือบผิว (Coating Product) เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับซ่อมแซมและปกป้องพื้นผิวของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ คอนกรีต และยางที่เกิดการสึกกร่อนและชำรุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• น้ำยากันสนิม (Rust Treatment) เป็นสารเคลือบผิวเพื่อหยุดยั้งการลุกลามของสนิม สามารถใช้กับโลหะทุกประเภท เช่น ท่อ ถัง โครงสร้างเหล็ก เป็นต้น
• ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Safety & Protective)

อุปกรณ์อาชีวอนามัยในอุตสาหกรรม
• กระดาษทำความสะอาดงานอุตสาหกรรม (Wiper) เป็นวัสดุซับเช็ดแทนเศษผ้า ใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อะไหล่ และชิ้นงานต่างๆ ให้ปราศจากคราบน้ำ น้ำมัน กาว จารบี สารเคมี หรือของเหลวอื่นๆ ส่วนใหญ่ใช้ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเช็ดชิ้นงานก่อนการประกอบชิ้นส่วน การเช็ดชิ้นงานก่อนนำเข้ากระบวนการผลิต การเช็ดชิ้นงานก่อนและหลังทำสี และการเช็ดชิ้นงานที่ต้องการความสะอาดสูง

น้ำยาทำความสะอาด (Liquid Cleanser)
• น้ำยาล้างเครื่องมือเครื่องจักร (Equipment Detergent) เป็นน้ำยาทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกบนเครื่องมือและเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรมหนักเช่น น้ำมัน จารบี เป็นต้น
• สบู่เหลวล้างมือ (Hands Cleanser) เป็นสบู่เหลวที่มีส่วนผสมของเม็ดขัดพลาสติก เพื่อช่วยในการขจัดคราบน้ำมัน จารบี และคราบสกปรกต่างๆ ที่ติดบนฝ่ามือ
• น้ำยาลอกปะเก็น (Gasket Remover) เป็นน้ำยาสำหรับลอกหรือขจัดคราบปะเก็นเก่าและเขม่าดำอันเนื่องมาจากคาร์บอนในน้ำมันหล่อลื่นและจารบีที่ไหม้ติดบนหน้าแปลนของเครื่องจักรต่างๆ

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล
• แว่นตา (Safety Glasses) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันดวงตาจากอันตรายที่เกิดจากเศษวัสดุ ประกายไฟ และรังสีต่างๆ
• ถุงมือ (Safety Gloves) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันการบาดเจ็บของฝ่ามือที่เกิดจากของมีคมและสารเคมีอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน ได้แก่ ถุงมือช่างทั่วไป ถุงมือป้องกันการบาดเฉือน และถุงมือป้องกันสารเคมี
• ชุดป้องกันร่างกาย (Safety Suit) เป็นผลิตภัณฑ์สวมใส่เพื่อป้องกันร่างกาย ได้แก่ ชุดป้องกันฝุ่นและละอองสารเคมี สามารถป้องกันร่างกายจากฝุ่นและละอองสารเคมี และชุดผจญเพลิงที่สามารถป้องกันร่างกายจากความร้อนของเปลวไฟได้ ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานเหล็ก โรงไฟฟ้า และงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
• ผ้ากันไฟ (Fire Blanket) เป็นผ้าที่ทำมาจากทรายแก้วธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติในการทนความร้อนสูง เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมหรือตัดเหล็ก ตัดเย็บเป็นฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน เป็นต้น
• การ์ดป้องกันสารเคมี (Safety Shield)การ์ดป้องกันสารเคมีจะถูกติดตั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเครื่องจักรจากการสัมผัสกับละอองสารเคมีโดยตรงและป้องกันการเกิดอันตรายแก่ผู้ที่ปฎิบัติงานในบริเวณโดยรอบ
• กระจกทนความร้อน (Safety Sight Glass) เป็นกระจกแบบแท่งยาวและวงกลมที่ใช้สำหรับวัดระดับของเหลวในเครื่องผลิตไอน้ำ (Boiler) หรือภายในถังของกระบวนการผลิต ซึ่งมีความทนทานต่อสภาวะที่มีความผันผวนของอุณหภูมิและความดันในระดับสูง
• ฉนวนยางหุ้มวัสดุ (Insulation) เป็นฉนวนยางดำที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ สามารถต้านทานการซึมผ่านของความชื้น ใช้สำหรับหุ้มติดกับท่อ ถัง และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน ความเย็น หรือลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
• อุปกรณ์ซ่อมท่อรั่วฉุกเฉิน (Pipe Repairing Kit) เป็นอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมท่อที่เกิดการรั่วไหลของของเหลวหรือก๊าซ โดยที่ไม่ต้องหยุดการดำเนินงานของกระบวนการผลิตหรือปิดวาล์วเพื่อซ่อมแซม
• ใบตัด – ใบเจียร์ (Cutting and Grinding disc) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัด การขัด การเจียร์ การตกแต่งชิ้นงาน โดยใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดหรือเครื่องขัดไฟฟ้าในงานตัดเหล็ก งานขัดผิวชิ้นงาน งานเชื่อมประกอบท่อ หรืองานตกแต่งชิ้นงานต่างๆ

1. งานเคลือบพื้นผิว (Coating)บริษัท ให้บริการงานเคลือบพื้นผิวสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีที่มีสภาพเป็นกรดหรือด่างและเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทกและแรงเสียดสี รวมถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวที่ชำรุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มอายุการใช้งาน โดยมีทีมงานวิศวกรให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่โรงงานของลูกค้า หรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์มาดำเนินการเคลือบพื้นผิวที่บริเวณพื้นที่ของบริษัทฯ

2. งานตัดเย็บฉนวนหุ้ม (Removable Insulation Jacket)บริษัทฯ ให้บริการออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการสูญเสียความร้อน ความเย็น หรือลดระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงาน โดยบริษัทฯ จะสอบถามความต้องการของลูกค้า คัดเลือกวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บที่เหมาะสม และตัดเย็บฉนวนหุ้มตามความต้องการ โดยฉนวนหุ้มมีคุณสมบัติในการกันน้ำ ทนต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยฉนวนหุ้มสามารถถอดออกจากเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อทำความสะอาด ซ่อมบำรุงและนำกลับมาห่อหุ้มใหม่ได้

3. งานติดตั้งระบบท่าน้ำ ท่อลม (Piping Installation)บริษัทฯ ให้บริการรื้อถอน ประกอบ ติดตั้ง และทดสอบระบบท่อน้ำ ท่อลม เพื่อทดแทนระบบท่อเดิมที่มีปัญหาสนิมในตัวท่อ ท่อรั่ว โดยเลือกใช้ท่อวัสดุที่แตกต่างจากท่อเหล็กทั่วไป อาทิเช่น ท่อเหล็กบุภายในด้วยพลาสติก PE, ท่อ PP-R เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถใช้งานได้ทนทาน โดยปราศจากปัญหาสนิม ท่อรั่ว ท่อแตกอีกต่อไป

4. งานบริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม (Pump Service)บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรผู้ชำนาญงาน และมีฐานลูกค้าที่ใช้ตราสินค้าของบริษัทฯ จำนวนมากจึงพร้อมให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซม (Check Repair) รวมถึงงานติดตั้งปั๊มใหม่ เพื่อทดแทนปั๊มเก่าที่ชำรุดเสียหาย หรือใช้งานมายาวนานหลาย 10 ปี และยังครอบคลุมถึงงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ให้กับระบบปั๊มตราสินค้าที่จำหน่ายอยู่ นอกจากนี้ยังมีงานบริการตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานของปั๊ม พร้อมรายงานว่ามีความเหมาะสมหรือควรต้องปรับปรุงเพื่อใช้งานปั๊มให้มีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น