การประชุมผู้หุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Thai

Eng

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Thai

Eng

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Thai

Eng

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงของ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 สารสนเทศที่เปิดเผยเพิ่มตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

อิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560