คณะกรรมการชุดย่อย

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ Dr. Thanachart Numnonda uai

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์


ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

นางจันทร์จิรา สมัครไทย Mrs. Chanjira Samakthai uai

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการ

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ Ms. Chiranart Sumanon uai

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ

นางจันทร์จิรา สมัครไทย Mrs. Chanjira Samakthai uai

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


ประธานกรรมการ

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ Ms. Chiranart Sumanon uai

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ

PDear web uai

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้จัดการแผนกบัญชี

OV uai

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธาน

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem uai

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ

KL uai

นายเกริก ลีเกษม


กรรมการ

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ Mr. David Samanyaporn uai

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ

OV uai

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

KL uai

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์ uai

นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์


ผู้จัดการฝ่ายขาย

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม uai

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

PDear web uai

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

Wasu web uai

นางสาววสุ มุกดามณี


Commercial Support Division Manager

OV uai

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

KL uai

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem uai

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม uai

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

6. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์ uai

นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์


ผู้จัดการฝ่ายขาย

PDear web uai

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

Wasu web uai

นางสาววสุ มุกดามณี


Commercial Support Division Manager