คณะกรรมการชุดย่อย

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการบริหาร

นายเกริก ลีเกษม


กรรมการบริหาร

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการบริหาร

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์


ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการตรวจสอบ

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการตรวจสอบ

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเกริก ลีเกษม


กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสุภธิดา ลิมสัมพันธ์เจริญ


กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์


กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ