คณะกรรมการชุดย่อย

OV uai

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem uai

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ/กรรมการบริหาร

KL uai

นายเกริก ลีเกษม


กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ Mr. David Samanyaporn uai

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ Dr. Thanachart Numnonda uai

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์


ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นางจันทร์จิรา สมัครไทย Mrs. Chanjira Samakthai uai

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ Ms. Chiranart Sumanon uai

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)

OV uai

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

KL uai

นายเกริก ลีเกษม


กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ Mr. David Samanyaporn uai

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม uai

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


กรรมการบริหารความเสี่ยง

PDear web uai

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


กรรมการบริหารความเสี่ยง

Wasu web uai

นางสาววสุ มุกดามณี


กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์ uai

นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์


กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางจันทร์จิรา สมัครไทย Mrs. Chanjira Samakthai uai

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ Mr. David Samanyaporn uai

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ Ms. Chiranart Sumanon uai

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน(กรรมการอิสระ)