คณะกรรมการชุดย่อย

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ Dr. Thanachart Numnonda

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์


ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

นางจันทร์จิรา สมัครไทย Mrs. Chanjira Samakthai

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการ

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ Ms. Chiranart Sumanon

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ

นางจันทร์จิรา สมัครไทย Mrs. Chanjira Samakthai

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


ประธานกรรมการ

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ Ms. Chiranart Sumanon

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ

PDear web

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/ผู้จัดการแผนกบัญชี

OV

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธาน

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ

KL

นายเกริก ลีเกษม


กรรมการ

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ Mr. David Samanyaporn

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ

OV

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

KL

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม e1706863862185

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Wasu web 1

นางสาววสุ มุกดามณี


Commercial Support Division Manager

PDear web

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

6. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์

นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์


ผู้จัดการฝ่ายขาย

OV

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

KL

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ

4. นายพรชัย ตันติสุนทโรดม e1706863862185

นายพรชัย ตันติสุนทโรดม


ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

PDear web

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

Wasu web 1

นางสาววสุ มุกดามณี


Commercial Support Division Manager

6. นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์

นางพิมพิ์ชนก ขำอินทร์


ผู้จัดการฝ่ายขาย