คณะกรรมการบริษัท

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์


ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายเกริก ลีเกษม


กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง

se siameast

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


กรรมการ/ผู้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)