คณะกรรมการบริษัท

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ Dr. Thanachart Numnonda uai

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์


ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

OV uai

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

KL uai

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

นางจันทร์จิรา สมัครไทย Mrs. Chanjira Samakthai uai

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการอิสระ

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ Ms. Chiranart Sumanon uai

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการอิสระ

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem uai

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ Mr. David Samanyaporn uai

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ

se siameast

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/กรรมการ