คณะกรรมการบริษัท

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ Dr. Thanachart Numnonda

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์


ประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

OV

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

KL

นายเกริก ลีเกษม


รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

นางจันทร์จิรา สมัครไทย Mrs. Chanjira Samakthai

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการอิสระ

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ Ms. Chiranart Sumanon

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการอิสระ

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ

se siameast

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน/กรรมการ

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ Mr. David Samanyaporn

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการ