คณะกรรมการบริษัท

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ Dr. Thanachart Numnonda uai

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์


ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

OV uai

นางสาวอรสา วิมลเฉลา


กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

KL uai

นายเกริก ลีเกษม


กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางจันทร์จิรา สมัครไทย Mrs. Chanjira Samakthai uai

นางจันทร์จิรา สมัครไทย


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ Ms. Chiranart Sumanon uai

นางสาวจิรนาถ สุมานนท์


กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสิทธิชัย ลีเกษม Mr. Sittichai Leekasem uai

นายสิทธิชัย ลีเกษม


กรรมการ

นายเดวิด สมัญญาภรณ์ Mr. David Samanyaporn uai

นายเดวิด สมัญญาภรณ์


กรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง

se siameast

นางสาวณิชกมล วงศ์พิพัฒน์


กรรมการ/ผู้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO)