ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาทเป็น 90.00 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวให้กับบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 850,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4 ราย โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาตามมูลค่ายุติธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่เกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมคือ นางสาวอรสา วิมลเฉลา ได้โอนหุ้นสามัญบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ คือ นายเกริก ลีเกษม ซึ่งเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงทำให้บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมจำนวน 5 ราย