ตุลาคม 2544

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2.00 ล้านบาท เป็น 5.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ