นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยที่บริษัทมุ่งมั่นผลักดันความเปลี่ยนแปลงที่ดีและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยความโปร่งใสผ่านการส่งมอบโซลูชั่นที่ดีที่สุด (Solution Excellence) เพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคนตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานบนพื้นฐานของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในทุกมิติ การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน มีสาระสำคัญดังนี้

 1. กำหนดให้มีกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรที่ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงองค์กร และความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 2. กำหนดให้มีการประเมินและตอบสนองประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท และให้พิจารณาเป็นประเด็นสำคัญในการวางแผนธุรกิจ การตัดสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร

ทั้งนี้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนองค์กร ดังนี้

 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี : มุ่งพัฒนากระบวนการธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณบริษัท รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทุกขั้นตอนการทำงานสามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของบริษัท วิธีการและมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ ตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดการค้า และที่สากลยึดถือปฏิบัติ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 1. เศรษฐกิจ : มุ่งแสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
  • พัฒนาและปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการในทุกกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินผล
  • พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมของสินค้าและบริการขององค์กร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กรในระยะยาว ตลอดจนประโยชน์ร่วมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.4   ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาและการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้สนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจ พัฒนาด้านการคัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและครบวงจรอย่างต่อเนื่อง อัพเดทนวัตกรรมใหม่ๆของสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับสังคม

 1. สิทธิมนุษยชน : สนับสนุนการปฏิบัติที่เสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
  • ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียม มอบหมายงานให้เพียงพอตามความสามารถ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ไม่มีการจ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจ้างของคู่ค้า และ/หรือผู้มีส่วนได้เสีย
  • ดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่น รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เคารพสิทธิ ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 2. การพัฒนาบุคคลากร : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรในทุกระดับ

พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างทักษะใหม่ๆที่เป็นองค์ความรู้ที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมปรับตัวเพื่อรองรับต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามามีบทบาทต่อองค์กรในอนาคต กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ การอบรมให้ความรู้และทักษะสิ่งจำเป็นตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

 1. ความปลอดภัย : ส่งเสริมการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน คู่ค้า ผู้มาติดต่อ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน
  • ตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุจากการทำงานเป็น “ศูนย์” พร้อมทั้งห้ามดำเนินงานใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัยครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า และลูกค้า
 2. สังคมและชุมชน : ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการตามสัญญาอย่างครบถ้วน
  • เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการจัดกิจกรรม CSR ที่จัดขึ้นทุกปี “ SE CARE SE SHARE สยามอีสต์ปันสุข เพื่อสังคม”
  • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ/หรือ ประยุกต์ใช้มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่ดีของอุตสาหกรรม และ/หรือภาคส่วนต่างๆ
 3. สิ่งแวดล้อม : ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในหลักการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงการดำเนินการบริหารจัดการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการทำงานภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า ดำเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตามเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • แสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา ตลอดจนการจัดการของเสีย ขยะ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือก๊าซอื่นใดสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด
  • คัดสรรสินค้าและบริการมีเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขอความร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจในการส่งเสริมการส่งมอบตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 1. การเปิดเผยข้อมูล
  • เปิดเผยนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการดำเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานที่สากลยอมรับอย่างเพียงพอ โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  • เปิดเผยนโยบายฉบับนี้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจกับบริษัท
 2. ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น การป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อสร้างประโยชน์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการ โดยการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำความผิด

 1. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างจิตสำนึกเรื่องการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยจัดให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง และมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน จนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม