Seminar Program

No หัวข้อ แผนก จำนวน วันที่ เวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ โรงงาน วิทยากร รายละเอียด
1 เทคโนโลยีรองรับการออกแบบในอนาคตของ Rupture Disc ต่อการใช้งานคุ้มค่าและง่ายขึ้น การแก้ปัญหากระบวนการและท่อ 40-50 22 กุมภาพันธ์ 2561 9:00 – 16:00 น. โรงแรมฮิลตันพัทยา ผู้จัดการ / วิศวกรโครงการผู้จัดการวิศวกรซ่อมบำรุงผู้รับเหมาวิศวกรความปลอดภัยและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โรงไฟฟ้า, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, เคมี, ปิโตรเคมี, น้ำมันและก๊าซ, สิ่งทอ, ฯลฯ 1. นาย Orhan Karagoez REMBE เยอรมนี ดาวน์โหลด
2 โซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมด้วย Grundfos iSolutions เทคโนโลยีระบบสูบน้ำ 40-50 23 กุมภาพันธ์ 2561 9:00 – 16:00  น. โรงแรมฮิลตันพัทยา ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิตการบำรุงรักษาสนับสนุนการออกแบบและการก่อสร้างแผนกติดตั้งอุปกรณ์ เกี่ยวกับความต้องการที่จะปั๊มทั้งหมด ในทุกอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า, อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, เคมี, ปิโตรเคมี, น้ำมันและก๊าซ, สิ่งทอ, ฯลฯ 1. ผู้เชี่ยวชาญจากกรุนด์ฟอส
2. บมจ. เซเนกัลโซลูชั่นส์
ดาวน์โหลด