ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทประเมินและสรุปได้ดังนี้

1.ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
1.1.ความเสี่ยงจากการสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

บริษัทฯ เป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม โดยบริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับสากลมากกว่า 40 ตราสินค้า หากบริษัทฯ สูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในตราสินค้าหลักที่สำคัญ อาจส่งผลต่อความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 27 ปี บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด ร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาดทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาโดยตลอด รวมถึง บริษัทฯ ยังเป็นที่รู้จักของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก มีทีมงานวิศวกรฝ่ายขายที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถ จึงได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในการจำหน่ายสินค้าและการให้บริการต่าง ๆ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของการประกอบธุรกิจ และจะได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเจ้าของตราสินค้าในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้านั้น ๆ ต่อไปในอนาคต
1.2.ความเสี่ยงจากการเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าเป็นธุรกิจที่ไม่มีความซับซ้อนด้านการดำเนินงานและไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนมากนัก จึงทำให้
ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาในตลาดได้ การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่อาจทำให้เกิดการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ระบบท่อและ
วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบำรุงหลากหลายประเภทมากกว่า 3,500 รายการจึงสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมได้ และบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าทางธุรกิจทั้งลูกค้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้จำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรฝ่ายขายที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการเลือกสินค้าที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสูงสุด ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
1.3.ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะเข้ามาทำตลาดเอง
ในกรณีที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทำการตลาดและดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเองในประเทศไทยโดยไม่ผ่านบริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการถูกยกเลิกการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการจำหน่ายสินค้านั้นๆ ได้ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจต้องมีการแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าดังกล่าวด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจากต่างประเทศจะเข้ามาทำตลาดเองมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากการประกอบธุรกิจนี้จำเป็นต้องมีความหลากหลายของประเภทสินค้าเพื่อสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าจะคำนึงถึงความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้ากับผู้จำหน่ายสินค้าที่มีสินค้าที่หลากหลาย แต่บริษัทเจ้าของตราสินค้าจะจำหน่ายสินค้าที่บริษัทตนเองเป็นผู้ผลิตเท่านั้น จึงอาจทำให้การเข้ามาทำตลาดของบริษัทเจ้าของตราสินค้าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อีกทั้ง ทีมงานวิศวกรฝ่ายขายมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการเลือกประเภทสินค้าให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานและความปลอดภัยสูงสุด บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

2.ความเสี่ยงด้านการเงิน
2.1.ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
สินค้าที่บริษัทฯ สั่งซื้อและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งจะต้องชำระเงินค่าสินค้าโดยใช้
เงินสกุลตามแต่ละประเทศของผู้จำหน่ายสินค้านั้น ๆ ได้แก่ ดอลล่าร์สหรัฐ ดอลล่าร์สิงคโปร์ เยนญี่ปุ่น และยูโร เป็นต้น ในขณะที่การจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดเป็นการจำหน่ายภายในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่จ่ายชำระค่าสินค้าในกรณีที่เงินดอลลาร์สหรัฐ ดอลล่าร์สิงคโปร์ เยนญี่ปุ่น และเงินยูโร มีการปรับค่าสูงขึ้นทำให้เกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในบางครั้งบริษัทฯ ไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในทันที
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยได้ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน (Forward contract) ซึ่งเป็นวงเงินที่ครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในช่วงเวลานั้น และบริษัทกำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วย คาดว่าจะสามารถทำให้ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลงได้
2.2.ความเสี่ยงสภาพคล่อง
จากสถานการณ์โควิด 19 อาจส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าสินค้า ลูกค้ามีการขยายระยะเวลาเครดิตเพิ่ม อาจทำให้กิจการขาดสภาพคล่องได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการพิจารณาการให้วงเงินเครดิตลูกค้าอย่างรอบคอบและติดตามสอบถามการชำระเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทฯมีผลกระทบต่อการชำระเงินของลูกค้าเพียงเล็กน้อย ขณะเดียวกันบริษัทฯยังขอขยายระยะเวลาเครดิตการจ่ายชำระหนี้จากเจ้าหนี้ให้มีระยะเวลาการจ่ายชำระนานขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทลดความเสี่ยงในการขาดสภาพคล่องได้
2.3.ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี
มาตรฐานบัญชีใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 2562
“TFRS 15” เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า บริษัทฯ รับรู้รายได้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมสินค้าในสินค้า หรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ.เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่ง TFRS 15 นี้ ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัท
มาตรฐานบัญชีใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
“TFRS 9” เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน หลักการจัดประเภทและการวัดมูลค่าและการด้อยค่าของ เป็นการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อรองรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะนี้บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดอัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามมาตราฐานการบัญชีใหม่ TFRS 9 แล้ว ซึ่งอาจทำให้การตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชีเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีผลกระทบต่องบกระแสเงินสดของบริษัทฯ
“TFRS 16” เรื่อง สัญญาเช่า บริษัทฯรับรู้ทรัพย์สินที่เช่าเป็น สินทรัพย์สิทธิการใช้ และทยอยตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการเช่า และรับรู้เป็นหนี้สินตามสัญญาเช่าคู่กัน บริษัทฯรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายพร้อมทยอยตัดลดหนี้สินลงตามงวดที่ชำระ

3.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
3.1.ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯ
บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม โดยสินค้าคงคลังส่วนใหญ่เป็นสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่งสินค้าบางรายการบริษัทฯ จำเป็นต้องมีสินค้าคงคลังสำรองไว้รอการจำหน่าย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอและทันต่อความต้องการ ดังนั้น ในบางช่วงเวลาที่บริษัทฯ ไม่มีสินค้าคงคลังสำรองไว้รอการจำหน่าย บริษัทฯ อาจเสียโอกาสทางธุรกิจในการขายสินค้านั้น ๆ และอาจจะไม่สามารถรักษาฐานลูกค้านั้น ๆ ได้ ในขณะเดียวกัน สินค้าคงคลังที่สำรองไว้บางรายการที่ไม่ได้ถูกจำหน่ายออกไปเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลให้สินค้านั้นมีสภาพเก่า ล้าสมัย หรือหมดอายุการใช้งาน และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้านั้น ๆ ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการเก็บสินค้าคงคลังดังกล่าวโดยวางแผนการสั่งซื้อและกำหนดความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องมีการสำรองไว้รอการจำหน่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการขายและประมาณการความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ทบทวนแผนการสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวทุกเดือน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ควบคุม จัดเก็บ ตรวจสอบ และบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่สำรองไว้เพื่อรอการจำหน่ายอยู่สม่ำเสมอ และควบคุมสินค้าด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถบันทึกรายละเอียดการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้าเพียงพอที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทันที และไม่เป็นการเก็บสินค้าคงคลังที่มากเกินความจำเป็นที่ก่อให้เกิดภาระด้านค่าใช้จ่าย
3.2.ความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงจัดจำหน่ายให้แก่บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ ซึ่งอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเดินพิธีการศุลกากร การเสนองานประมูล รวมถึงการเสนองานโครงการที่มีมูลค่าสูง หรือการละเลยการไม่ปฏิบัติตามระเบียบควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่น การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมสินค้าหรือทรัพย์สิน
• บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อตรวจติดตามระบบการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2015
• บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และจัดให้มีช่องทางร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส

4.ความเสี่ยงด้านอื่นๆ
4.1.ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 145,487,000 หุ้น มีสัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 60.619 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว จึงทำให้กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรและแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการด้วยการสร้างกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และกลั่นกรองให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน อีกทั้ง บริษัทฯ กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่าง
4.2.ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ตามที่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้มีการส่งพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เข้าอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้นำความรู้มาเผยแพร่ และพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ณ.วันที่ 1 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
4.3.ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก เกิดเหตุการณ์ การระบาดของไวรัสโคโรนา บริษัทฯ ต้องประเมินสถานการณ์ เพื่อวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม บริษัท ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เราจึงได้ใช้วิกฤติในครั้งนี้มาปรับตัวธุรกิจของเราและสร้างคุณค่าให้เกิดความยั่งยืน โดยทีมงานได้เรียนรู้การทำงานรูปแบบใหม่และปรับบริษัทเข้าสู่องค์กรดิจิทัล เราเองยังแสวงหาโอกาสในการที่จะปรับโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ตามอนาคตของโลก และตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจชองภาครัฐที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเน้นการลงทุนที่จะหาตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศมากขึ้น